Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Πρόδρομος Προδρόμου
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Οκτωβρίου και στις 5 και 15 Νοεμβρίου 2004. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και άλλοι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Λιμένων Κύπρου ποσού £1.815.627 και η διάθεσή του για την κάλυψη διάφορων σκοπών που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο Οικονομικών, του οποίου ζητήθηκαν οι απόψεις, βρίσκει πλήρως τεκμηριωμένες τις ζητούμενες επιπρόσθετες δαπάνες που έχουν προκύψει για το έτος 2004. Περαιτέρω, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού συμφωνεί με τις προτεινόμενες μισθοδοτικές κλίμακες των θέσεων της Αρχής Λιμένων Κύπρου, οι οποίες συνάδουν με όσα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις, ειδικότερα σε σχέση με τη ζητούμενη επιπρόσθετη δαπάνη για κάλυψη πρόσθετων υπερωριών που προκύπτουν λόγω της μη επίτευξης του στόχου για πλήρη εφαρμογή του θεσμού της βάρδιας και ζήτησαν περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με την απόδοση του θεσμού αυτού.

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ανταποκρινόμενη στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, απέστειλε συμπληρωματικά στοιχεία στις 15 Νοεμβρίου 2004, στα οποία αναφέρεται ότι, όταν υποβλήθηκε ο ετήσιος προϋπολογισμός του 2004, είχε γίνει πρόνοια μόνο για £1.021.000, λόγω του ότι η Αρχή στόχευε στην πληρέστερη εφαρμογή του θεσμού της βάρδιας. Στην πορεία όμως υλοποίησης του στόχου αυτού υπήρξαν δυσκολίες στην ένταξη όλου του υφιστάμενου προσωπικού στο θεσμό και έτσι κατέστη αναγκαίο επιπρόσθετο κονδύλι ύψους £329.000. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι το σύνολο των υπερωριών αναμένεται να κυμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, παρά το γεγονός ότι η κίνηση μέσω των λιμανιών έχει σημειώσει σημαντική αύξηση. Επισημαίνεται όμως ότι, παράλληλα με τις δαπάνες για υπερωρίες που καταβάλλονται, υπάρχουν και τα ανάλογα έσοδα που καταβάλλονται στη βάση σχετικών τελών για υπερωρίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως της πιο πάνω ενημέρωσης, υιοθετεί τους σκοπούς των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκρισή τους.

Ταυτόχρονα, η επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της σε σχέση με το ζήτημα των υπερωριών, το οποίο όπως φαίνεται δεν έχει επιλυθεί, παρά την εισαγωγή του θεσμού της βάρδιας. Συναφώς η επιτροπή καλεί την Αρχή να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για προώθηση της ένταξης ολόκληρου του προσωπικού στο θεσμό αυτό και να περιορίσει τις υπερωρίες εντός του 2005, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Η επιτροπή θεωρεί ότι απ’ εδώ και πέρα, αν κατατεθούν στη Βουλή για έγκριση οποιεσδήποτε πιστώσεις για υπερωρίες, αυτές θα πρέπει να τεκμηριωθούν επαρκώς και να διαπιστωθεί ότι, παρά το ότι καταβλήθηκαν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες, δεν υπάρχει άλλη λύση.

 

 

23 Νοεμβρίου 2004

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

£ 65.000 1. Για τα αναθεωρημένα συνταξιοδοτικά ωφελήματα όλων όσοι τυχόν επηρεάζονται από την εφαρμογή του ενιαίου κρατικού μισθολογίου στην Αρχή από την 1η Ιανουαρίου 2002.

2. Για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα υπαλλήλου που αφυπηρέτησε πρόωρα οικειοθελώς από την 1η Μαρτίου 2004.

£329.000 Για κάλυψη πρόσθετων υπερωριών που προκύπτουν λόγω της μη επίτευξης του στόχου για πλήρη εφαρμογή του θεσμού της βάρδιας.
£145.000 Για κάλυψη της καταβολής αναδρομικών ποσών που απορρέουν από την εφαρμογή του ενιαίου κρατικού μισθολογίου στην Αρχή από την 1η Ιανουαρίου 2002 και καλύπτουν τα έτη 2002 και 2003, σύμφωνα με τις πρόνοιες της συλλογικής σύμβασης που υπογράφθηκε πρόσφατα μεταξύ της Αρχής και των συντεχνιών του προσωπικού της.
£ 7.000 Για κάλυψη της αμοιβής του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που προκύπτει από την απόφαση για αναθεώρηση των εξόδων παραστάσεως των προέδρων και μελών των διοικητικών συμβουλίων ημικρατικών και άλλων οργανισμών από την 1η Απριλίου 2004, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1261 και ημερομηνία 23 Μαρτίου 2004.
£190.000 Για κάλυψη της συνολικής χρέωσης που επιβάλλει το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας για αποχετευτικά τέλη.
£ 7.000 Για κάλυψη πρόσθετου ποσού ενοικίου που απαιτείται λόγω επέκτασης των κεντρικών γραφείων της Αρχής Λιμένων από την 1η Ιουνίου 2004.
£990.000 Για κάλυψη εταιρικού φόρου, αφού η Αρχή με τη νέα φορολογική ρύθμιση δεν τυγχάνει πλέον φορολογικής απαλλαγής.
£ 60.000 Για κάλυψη της αμοιβής εμπειρογνωμόνων για την εναλλακτική ανάπτυξη μικρών λιμανιών και περιουσιακών στοιχείων που έγιναν από την Τράπεζα Αναπτύξεως κατά την περίοδο 1991-1994.
£ 29.000 Για αγορά επίπλων λόγω της επικείμενης επέκτασης των κεντρικών γραφείων της Αρχής.

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων