Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Γιαννάκης Ομήρου
Σοφοκλής Φυττής Χρίστος Κληρίδης
Νίκος Κατσουρίδης Ανδρούλα Βασιλείου
Χρίστος Μαυροκορδάτος  
Άγις Αγαπίου Μη μέλη της επιτροπής:
Δημήτρης Συλλούρης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Πρόδρομος Προδρόμου Καίτη Κληρίδου
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 169, 172, 173, 177, 182, 185 και 229 της νομοθεσίας περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων, είναι η ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων στο πλαίσιο της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία 2002/92/ΕΚ. Ειδικότερα, με τους εν λόγω κανονισμούς καθορίζονται τα ακόλουθα:

1. Τα προσόντα που οφείλουν να κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα που θα ασκούν εργασίες διαμεσολάβησης.

2. Τα έγγραφα που πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση εγγραφής ή την αίτηση επέκτασης της εγγραφής διαμεσολαβητή.

3. Τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται στο μητρώο διαμεσολαβητών, ο τρόπος καταχώρισής τους και η πρόσβαση στα εν λόγω στοιχεία.

4. Τα τέλη εγγραφής, ανανέωσης και μεταβολής στοιχείων στο μητρώο διαμεσολαβητών.

5. Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις διαμεσολάβησης.

6. Οι πληροφορίες που παρέχει ο διαμεσολαβητής πριν ή κατά την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Στα πλαίσια της συζήτησης των πιο πάνω κανονισμών, το μέλος της επιτροπής κ. Ανδρούλα Βασιλείου εισηγήθηκε προς τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας την τροποποίηση των κανονισμών, ώστε να καθοριστούν ελάχιστα κριτήρια, με βάση τα οποία ο Έφορος Ασφαλίσεων να αποφασίζει ποιο θα είναι το εύλογο ποσοστό προσώπων, τα οποία οφείλουν να κατέχουν τα προσόντα που προβλέπονται στον κανονισμό 37 και που θα κατέχουν θέση διευθύνοντος ή θα είναι εταίροι σε νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης. Το ίδιο μέλος εισηγήθηκε επίσης την αντικατάσταση της φράσης “μεταξύ άλλων” με τη φράση “τουλάχιστον” στους κανονισμούς 40 και 44 που καθορίζουν το περιεχόμενο του μητρώου διαμεσολαβητών και της σύμβασης πρακτόρευσης αντίστοιχα, για σκοπούς ορθότερης διατύπωσης του νοήματος στους υπό αναφορά κανονισμούς. Οι πιο πάνω εισηγήσεις υιοθετήθηκαν στη συνέχεια από όλα τα μέλη της επιτροπής.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, με αφορμή έγγραφο που κατατέθηκε στην επιτροπή από εκπροσώπους του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΒΕΚ), οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας ανέφεραν ότι οι απόψεις του εν λόγω συνδέσμου, όπως και των άλλων ενδιαφερομένων, λήφθηκαν σοβαρά υπόψη κατά την ετοιμασία τόσο των υπό συζήτηση κανονισμών όσο και του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο ετοιμάζεται από την εκτελεστική εξουσία και πρόκειται να κατατεθεί σύντομα στο σώμα. Οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ειδικότερα ότι οι εισηγήσεις του συνδέσμου που περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν έγγραφο αφορούν το νομοσχέδιο και όχι τους υπό συζήτηση κανονισμούς, η έγκριση των οποίων θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο για σκοπούς έγκαιρης συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των πιο πάνω κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν σύμφωνα με τις πιο πάνω υποδείξεις των μελών της.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

16 Νοεμβρίου 2004

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων