Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Περδίκης
Γιάννος Λαμάρης  
Νίκος Τορναρίτης Μη μέλη της επιτροπής:
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ελένη Μαύρου
Νεόφυτος Κωνσταντίνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Νοεμβρίου 2004. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η αύξηση του ανώτατου ορίου του τέλους που καθορίζεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας με βάση την κατανάλωση νερού, από δεκαπέντε σεντ, που ισχύει σήμερα, σε είκοσι πέντε σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας. Επιπρόσθετα, σκοπείται αύξηση κατά το ίδιο ποσό του τέλους που επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ή κατόχους υποστατικών οι οποίοι προμηθεύονται νερό από άλλη πηγή εκτός του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας και το οποίο τέλος καθορίζεται ανάλογα με τα κυβικά μέτρα λυμάτων ή βιομηχανικών απορριμματικών υγρών τα οποία εκκενώνονται στον υπόνομο οικοδομής.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, οι προτεινόμενες αυξήσεις κρίνονται αναγκαίες, για να καλύπτεται σταδιακά μεγαλύτερο μέρος του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα το ότι οι προτεινόμενες αυξήσεις θα καλύψουν σταδιακά ένα μεγάλο μέρος του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του υπό αναφορά αποχετευτικού συστήματος, υιοθέτησαν την προτεινόμενη αύξηση με την προϋπόθεση όμως ότι αυτή θα επιβληθεί κλιμακωτά. Ειδικότερα, η επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή όπως η πιο πάνω αύξηση καθοριστεί κατά ανώτατο όριο στα είκοσι σεντ ετησίως μέχρι το έτος 2008 και σε μεταγενέστερο στάδιο να μπορεί να επιβληθεί αύξηση μέχρι το ποσό των είκοσι πέντε σεντ ετησίως.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή καλεί το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας να επαναδιαπραγματευτεί το ποσοστό επί τοις εκατόν που καταβάλλει στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας για τις υπηρεσίες είσπραξης που το τελευταίο παρέχει στο Συμβούλιο, γιατί θεωρεί ότι το συμφωνηθέν ποσοστό, ύψους 7,5%, που καταβάλλει σήμερα είναι πολύ ψηλό και αποτελεί πρόσθετη επιβάρυνση στον καταναλωτή.

 

16 Νοεμβρίου 2004

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων