Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάκης Χατζηγεωργίου Ντίνος Μιχαηλίδης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Εσωτερικών, Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του κυρωτικού νόμου του 2002 [αρ. Νόμου 38(ΙΙΙ)/2002] με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση EUROPOL) και το Πρωτόκολλο Σχετικά με την Ερμηνεία της εν Λόγω Σύμβασης από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με Προδικαστικές Αποφάσεις. Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο αυτό σκοπείται αφενός να παρασχεθεί η δυνατότητα στα ημεδαπά δικαστήρια, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να ζητούν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έκδοση προδικαστικής απόφασης σχετικά με ζήτημα το οποίο ανακύπτει σε υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιόν τους και αφορά την ερμηνεία της Σύμβασης της EUROPOL και αφετέρου να καθοριστεί ότι η ισχύς τόσο του βασικού κυρωτικού νόμου όσο και του προτεινόμενου τροποποιητικού νόμου θα αρχίσει με τη δημοσίευση του τελευταίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κύρωση του Πρωτοκόλλου που Τροποποιεί τη Σύμβαση για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση EUROPOL), για τους λόγους που αναφέρονται στο προοίμιο του εν λόγω πρωτοκόλλου. Ειδικότερα, στη βάση της διαπίστωσης ότι πρέπει να παρέχεται στην EUROPOL η αναγκαία στήριξη και τα απαραίτητα μέσα, ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά ως βασικός άξονας της ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας, κρίθηκε σκόπιμη η τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης, προκειμένου να ενισχυθεί η υπηρεσία επιχειρησιακής στήριξης της EUROPOL σε σχέση με τις εθνικές αστυνομικές αρχές.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Μεγάλης Αραβικής Λιβυκής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Τζιαμαχιρίας για συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία, στις 8 Μαΐου 2003, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 56.760 και ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2002.

Σκοπός του τέταρτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή για την Παρεμπόδιση, Διερεύνηση και Καταστολή Τελωνειακών Παραβάσεων, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία, στις 10 Φεβρουαρίου 2003, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 55.923 και ημερομηνία 19 Ιουνίου 2002. Ειδικότερα, η συνομολόγηση της υπό κύρωση συμφωνίας έγινε ύστερα από εισήγηση των τελωνειακών αρχών της Ιταλίας, στα πλαίσια των στόχων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων για ενθάρρυνση διάφορων χωρών για σύναψη διμερών συμφωνιών που αποσκοπούν στην περαιτέρω σύσφιγξη της μεταξύ τους συνεργασίας για αμοιβαίο όφελος σε τελωνειακά θέματα.

Η επιψήφιση των πιο πάνω νομοσχεδίων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση των πρωτοκόλλων και συμφωνιών στις οποίες αναφέρονται, με βάση το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί, για την κατά νόμο κύρωση των πρωτοκόλλων και συμφωνιών στις οποίες αυτά αναφέρονται.

 

16 Νοεμβρίου 2004

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί της Σύμβασης για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας και του Πρωτοκόλλου σχετικά με την Ερμηνεία της εν Λόγω Σύμβασης από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με Προδικαστικές Αποφάσεις (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004.

(Αρ. Φακ. 23.01.289.2004)

2. Ο περί του Πρωτοκόλλου που Τροποποιεί τη Σύμβαση για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ) (Κυρωτικός) Νόμος του 2004.

(Αρ. Φακ. 23.01.290.2004)

3. Ο περί της Συμφωνίας για Συνεργασία στον Τομέα των Πληροφοριών μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Μεγάλης Αραβικής Λιβυκής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Τζιαμαχιρίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2004.

(Αρ. Φακ. 23.01.282.2004)

4. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή για την Παρεμπόδιση, Διερεύνηση και Καταστολή Τελωνειακών Παραβάσεων (Κυρωτικός) Νόμος του 2004.

(Αρ. Φακ. 23.01.309.2004)

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων