Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάκης Χατζηγεωργίου Ντίνος Μιχαηλίδης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Εξωτερικών και Παιδείας και Πολιτισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Σύμβασης για την Αναθεώρηση της Σύμβασης για την Προστασία της Μητρότητας (Αναθεωρημένης) του 1952, η οποία υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 88η Σύνοδό της στη Γενεύη στις 15 Ιουνίου 2000. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, ύστερα από σύγκριση των διατάξεων της σύμβασης με τις σχετικές διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, περιλαμβανομένης και της νομοθεσίας που ψηφίστηκε στα πλαίσια της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, διαπιστώθηκε ότι αυτές όχι μόνο συνάδουν, αλλά και υπερκαλύπτουν, σε πολλές περιπτώσεις, εκείνες της σύμβασης.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων, που υπογράφτηκε στη Βιέννη στις 11 Απριλίου 1980, την προσχώρηση στην οποία αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 59.759 και ημερομηνία 7 Απριλίου 2004. Η εν λόγω σύμβαση αποσκοπεί στην άρση των νομικών εμποδίων και στην υιοθέτηση ομοιόμορφων κανόνων στις διεθνείς συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών και στην παραπέρα ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, στα πλαίσια της νέας διεθνούς οικονομικής τάξης πραγμάτων που δημιουργείται. Όπως επισημάνθηκε στην επιτροπή, βασικό πλεονέκτημα της προσχώρησης της Δημοκρατίας στη σύμβαση είναι η ένταξη της χώρας μας στην ίδια κοινότητα κανόνων δικαίου, ως προς το αντικείμενο της σύμβασης, στην οποία ανήκουν οι περισσότερες προηγμένες χώρες, με τις οποίες η Κύπρος συνεργάζεται και διατηρεί εμπορικές σχέσεις.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες απορρέουν από την κύρωση της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου [αρ. Νόμου 8(ΙΙΙ)/2002] και συγκεκριμένα από το άρθρο 48 αυτής, το οποίο προνοεί ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο απολαύει στο έδαφος κάθε κράτους μέλους της συνθήκης των προνομίων και των ασυλιών, που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η κύρωση της Συμφωνίας για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία υπογράφτηκε στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο του 2002 και η οποία στοχεύει στην προώθηση και διασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, με την κατοχύρωση της νομικής προσωπικότητας και των προνομίων και ασυλιών του ιδίου του δικαστηρίου, αλλά και των δικαστών, του εισαγγελέα και του λοιπού προσωπικού του, τα οποία κρίνονται αναγκαία για την αποτελεσματική άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων και λειτουργιών του δικαστηρίου.

Σκοπός του τέταρτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας για Συνεργασία στους Τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού, η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 8 Ιανουαρίου 2004, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 58.368 και ημερομηνία 27 Αυγούστου 2003. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει πρόνοιες για συνεργασία και ανταλλαγές μεταξύ Κύπρου και Εσθονίας στους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού.

Η επιψήφιση των πιο πάνω νομοσχεδίων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση των συμφωνιών και συνθηκών στις οποίες αναφέρονται, με βάση το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί, για την κατά νόμο κύρωση των συμφωνιών και συνθηκών στις οποίες αυτά αναφέρονται.

 

 

9 Νοεμβρίου 2004

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1 Ο περί της Σύμβασης για την Αναθεώρηση της Σύμβασης για την Προστασία της Μητρότητας (Αναθεωρημένης) (Κυρωτικός) Νόμος του 2004.

(Αρ. Φακ. 23.01.265.2004)

2 Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2004.

(Αρ. Φακ. 23.01.295.2004)

3 Ο περί της Συμφωνίας για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004.

(Αρ. Φακ. 23.01.284.2004)

4 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας για Συνεργασία στους Τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 2004.

(Αρ. Φακ. 23.01.298.2004)

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων