Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Μη μέλη της επιτροπής:
Ιωνάς Νικολάου Νίκος Τορναρίτης
Θάσος Μιχαηλίδης Αθηνά Κυριακίδου
Τάκης Χατζηγεωργίου Γιώργος Περδίκης
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου στα πλαίσια αυτεπάγγελτης εξέτασης θέματος που ενέγραψε η ίδια, με τίτλο «Ενημέρωση της επιτροπής για την πρόσφατη γνωμάτευση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για το νόμο που ψήφισε η Βουλή για τους αποφοίτους του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου».

Το εν λόγω θέμα εξετάστηκε από την επιτροπή σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5, 12 και 19 Οκτωβρίου 2004. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν οι Υπουργοί Παιδείας και Πολιτισμού και Οικονομικών, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) και εκπρόσωποι του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ), του Συνδέσμου Αποφοίτων ΑΤΙ και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Εισάγοντας το υπό αναφορά θέμα, ο πρόεδρος της επιτροπής ανέφερε ότι η εγγραφή του κρίθηκε αναγκαία για να ενημερωθεί η επιτροπή για τα προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου που ψήφισε η Βουλή για τους αποφοίτους του ΑΤΙ τον περασμένο Ιανουάριο, μετά την πρόσφατη γνωμάτευση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η κυβέρνηση εμμένει στις θέσεις που διατύπωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην επιστολή αναπομπής, με ημερομηνία 5 Ιανουαρίου 2004, για τον πιο πάνω νόμο, γιατί πιστεύει ότι η αναγνώριση τίτλων σπουδών εμπίπτει στην αρμοδιότητα οργάνων που ασκούν εκτελεστική ή/και διοικητική εξουσία, όπως το ΚΥΣΑΤΣ. Πιστεύει επίσης ότι υπάρχει ασάφεια για την αναδρομικότητα του τροποποιητικού νόμου του 2004, η ρύθμιση προνοεί μόνο για ακαδημαϊκή αναγνώριση και ειδικότερα για την παροχή στους αποφοίτους του ΑΤΙ δυνατότητας πρόσβασης σε μεταπτυχιακά προγράμματα, με την παροχή δυνατότητας υποβολής αίτησης για εισδοχή σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, αν τους αποδεχθούν τα ιδρύματα αυτά, χωρίς να δίδεται σε αυτούς η δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, η θέση του υπουργείου του γύρω από το θέμα αυτό, η οποία ήταν και παραμένει η ίδια, συνοψίζεται στα ακόλουθα:

1. Αποφυγή νομοθετικών ρυθμίσεων για ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΚΥΣΑΤΣ.

2. Η ρύθμιση του προβλήματος με τα πτυχία του ΑΤΙ πρέπει να αναζητηθεί μέσω προγραμμάτων συμπλήρωσης πτυχιακών σπουδών είτε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου είτε από πανεπιστήμια του εξωτερικού είτε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου που στο νόμο γι’ αυτό υπάρχει ειδική πρόνοια.

Συμπληρωματικά με τις πιο πάνω θέσεις ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι με το ενιαίο κρατικό μισθολόγιο, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2002, οι απόφοιτοι του τεχνικού κυρίως τομέα του ΑΤΙ υπηρετούν στις συνδυασμένες κλίμακες Α5-7-8 συν δύο προσαυξήσεις. Στις περιπτώσεις όμως θέσεων που απαιτούν διαζευκτικά είτε απολυτήριο γυμνασίου είτε δίπλωμα του ΑΤΙ ή ισοδύναμο προσόν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα και μελετώνται λύσεις.

Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι γύρω από το θέμα αυτό αναπτύσσεται διάλογος.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αναλύοντας τη γραπτή γνωμάτευση του Γραφείου της προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2004, ανέφερε ότι η τροπολογία που ψήφισε η Βουλή τον περασμένο Ιανουάριο «δημιουργεί εύλογα ερμηνευτικά ερωτηματικά», δεν αναβαθμίζει νομοθετικά το ΑΤΙ σε πανεπιστημιακό ίδρυμα ούτε αναγνωρίζει αυτόματα τους τίτλους σπουδών του ΑΤΙ ως πανεπιστημιακούς τίτλους.

Επιπρόσθετα, στην ίδια γνωμάτευση η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας καταλήγει στα πιο κάτω συμπεράσματα:

1. Ο τροποποιητικός νόμος του 2004 δεν καταργεί οποιαδήποτε πρόνοια του βασικού νόμου περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Νόμος αριθμός 68 του 1996).

2. Δεν αντικαθίσταται νομοθετικά ο τρόπος αναγνώρισης τίτλων σπουδών του ΑΤΙ.

3. Η τροπολογία του περασμένου Ιανουαρίου παρέχει μόνο τη δυνατότητα στον κάτοχο τίτλου σπουδών του ΑΤΙ να γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές σε κυπριακά ή ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς όμως να επηρεάζονται τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας ή άλλοι νόμοι ή κανονισμοί που ρυθμίζουν την εγγραφή σε πίνακες διοριστέων ή σε τεχνικά επιμελητήρια ή τους διορισμούς σε διάφορα επαγγέλματα που ρυθμίζονται νομοθετικά.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι στις 30 Απριλίου 2004 απηύθυνε επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ζητώντας διευκρινίσεις για το αν με τον τροποποιητικό νόμο που ψήφισε η Βουλή τον περασμένο Ιανουάριο τίτλοι σπουδών που χορηγεί το ΑΤΙ αναγνωρίζονται αυτόματα ως τίτλοι πανεπιστημιακού επιπέδου ή αν απλά εξασφαλίζεται ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών, που επιτρέπουν στους κατόχους τους να εγγραφούν σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ΕΕΥ παλαιότερα διατηρούσε δύο ξεχωριστούς καταλόγους διοριστέων, ένα για τους πτυχιούχους πανεπιστημίου στις κλίμακες Α8-Α10 και ένα δεύτερο για τους πτυχιούχους ανώτατων σχολών στις κλίμακες Α5-Α7.

Η εκπρόσωπος του ΚΥΣΑΤΣ δήλωσε ότι η τροπολογία που ψήφισε η Βουλή είναι ασαφής, γι’ αυτό πρέπει να διευκρινιστεί, και πρόσθεσε ότι τα πτυχία του ΑΤΙ που αποκτήθηκαν από το 1971 και μεταγενέστερα θεωρούνται πτυχία ισοδύναμα με αυτά των ΤΕΙ και ότι, για να γίνει κάποιος υποψήφιος δεκτός για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών, πρέπει να κατέχει βασικό πανεπιστημιακό τίτλο.

Λαμβάνοντας υπόψη όσα τέθηκαν ενώπιόν της και καταβάλλοντας προσπάθεια για επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την κατάθεση στη Βουλή πρότασης νόμου από την ίδια που να προνοεί ότι τίτλοι σπουδών του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου τυγχάνουν της ίδιας αναγνώρισης με την αναγνώριση της οποίας τυγχάνουν οι τίτλοι σπουδών των ΤΕΙ για σκοπούς εργοδότησης στη δημόσια υπηρεσία, στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και στην υπηρεσία νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πιο πάνω πρόταση νόμου, «σκοπός της τροπολογίας που προτείνεται είναι να εκφρασθεί νομοθετικά η πολιτική βούληση του σώματος προκειμένου οι κάτοχοι τίτλων σπουδών του ΑΤΙ να εξακολουθήσουν να τυγχάνουν της ίδιας αναγνώρισης με τους κατόχους τίτλων σπουδών των ΤΕΙ.

Η τροπολογία αυτή κρίνεται αναγκαία μετά τη γνωμάτευση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που έκρινε ακατάλληλη την προηγούμενη τροποποιητική νομοθεσία, η οποία επιδίωκε τον ίδιο σκοπό.

Πρέπει να διευκρινισθεί ωστόσο ότι η Βουλή δεν έχει πρόθεση να υποκαταστήσει τα αρμόδια όργανα της πολιτείας για την κρίση και αναγνώριση τίτλων σπουδών. Η Βουλή νομοθετεί με αυτό τον τρόπο, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα του καθεστώτος των διπλωμάτων του ΑΤΙ, το οποίο δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει μέχρι στιγμής επιλύσει».

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού μελέτησε την εν λόγω πρόταση νόμου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

3 Νοεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων