Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου που Αποθηκεύονται στην Ελληνική Δημοκρατία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάκης Χατζηγεωργίου Ντίνος Μιχαηλίδης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη διατήρηση αποθεμάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου που θα αποθηκεύονται στην Ελληνική Δημοκρατία, η οποία υπογράφηκε στις 14 Μαΐου 2004, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν 59.584 και ημερομηνίας 5 Μαΐου 2004.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η υπό κύρωση συμφωνία προβλέπει ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιεοδιών (ΚΟΔΑΠ) μπορεί να διατηρεί στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας αποθέματα πετρελαιοειδών, τα οποία θα περιλαμβάνονται στα εθνικά αποθέματα της Κύπρου, που διατηρούνται με βάση τη νομοθεσία για τη διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών. Η δυνατότητα που παρέχεται για διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών στην Ελλάδα θα διευκολύνει τη συμμόρφωση της Κύπρου με τις υποχρεώσεις της στον τομέα αυτό που απορρέουν από το κοινοτικό κεκτημένο και τη Συνθήκη Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, η υπό αναφορά συμφωνία έγινε με βάση το άρθρο 6(2) της Οδηγίας 68/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1968, που αφορά την υποχρέωση διατήρησης ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Το εν λόγω άρθρο υιοθετήθηκε στην κυπριακή νομοθεσία με το άρθρο 11 των περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμων του 2003 και 2004. Επιπρόσθετα, όπως προνοείται στην Οδηγία, προσχέδιο της συμφωνίας υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία απάντησε ότι στο παρόν στάδιο δεν έχει οποιαδήποτε σχόλια.

Η επιψήφιση από τη Βουλή του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι αναγκαία, με βάση το άρθρο 169(2) του συντάγματος, για την επικύρωση της συμφωνίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την επικύρωση της πιο πάνω συμφωνίας στην οποία αυτό αναφέρεται, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου που Αποθηκεύονται στην Ελληνική Δημοκρατία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2004».

 

3 Νοεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων