Αρχείο

Back ] Up ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Χρίστος Κληρίδης
Σοφοκλής Φυττής Ανδρούλα Βασιλείου
Χρίστος Μαυροκορδάτος  
Άγις Αγαπίου Μη μέλη της επιτροπής:
Δημήτρης Συλλούρης Στέλλα Μισιαούλη-Δημητρίου
Μαρίνος Σιζόπουλος, εκπροσωπώντας Καίτη Κληρίδου
τον κ. Γιαννάκη Ομήρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου του 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 25 της νομοθεσίας για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τον Κανονισμό 69/2001/ΕΚ της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ενισχύσεις de minimis). Σύμφωνα με τους αρμοδίους, οι προτεινόμενοι κανονισμοί αναμένεται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ολοκλήρωση μιας αποτελεσματικής διαδικασίας για τον έλεγχο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με κύρια χαρακτηριστικά τη διαφάνεια, την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την αμεροληψία.

Σημειώνεται ότι οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμοι του 2001 μέχρι 2003, οι οποίοι ρύθμιζαν τον τομέα των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, καταργήθηκαν την 1η Μαΐου 2004 με τον περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2004. Ως εκ τούτου, η έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών κρίνεται αναγκαία για τη συμπλήρωση του νομοθετικού κενού που δημιουργήθηκε με την κατάργηση των προαναφερθέντων νόμων, ώστε να ρυθμιστεί το θέμα των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, κατά τρόπο που να συνάδει πλήρως με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην πλειοψηφία της συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

19 Οκτωβρίου 2004

 
     

Back ] Up ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων