Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Μαρία Κυριακού, προεδρεύουσα Ανδρέας Αγγελίδης
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Ζαχαρίας Κουλίας
Αριστοφάνης Γεωργίου Χρίστος Κληρίδης
Γιαννάκης Θωμά Μη μέλη της επιτροπής:
Άγις Αγαπίου Καίτη Κληρίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της ΠΑΣΥΔΥ.

Με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σκοπείται ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερης Πρώτης Στενογράφου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού - Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό (Κλ. Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις), η οποία είναι θέση προαγωγής.

Με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Στενογράφου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού - Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού, με τη συμπερίληψη στα απαιτούμενα προσόντα σημείωσης, με βάση την οποία παρέχεται η δυνατότητα, όταν τούτο κρίνεται υπηρεσιακά αναγκαίο, οι διοριζόμενοι στη θέση αυτή να τοποθετούνται ή/και να μετατίθενται στις διπλωματικές αποστολές της Κύπρου στο εξωτερικό.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού επισήμανε στην επιτροπή ότι η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της εν λόγω θέσης έχει διατυπωθεί λανθασμένα στο κείμενο των σχετικών κανονισμών, όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή και γι’ αυτό κατέθεσε στην επιτροπή νέο διορθωμένο κείμενο.

Με τους τρίτους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σκοπείται ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Λειτουργού Σχολής Τυφλών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, ο καταρτισμός του υπό έγκριση σχεδίου υπηρεσίας κατέστη αναγκαίος, ύστερα από την αναβάθμιση τριών από τις δεκατρείς θέσεις Βοηθού Παιδείας και Πολιτισμού (Κλ. Α1, Α2 και Α5 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) και τη μετονομασία τους σε Βοηθούς Λειτουργούς Σχολής Τυφλών (Κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις).

Όπως σημειώνεται στις εισηγητικές εκθέσεις που συνοδεύουν όλους τους υπό αναφορά κανονισμούς, τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στην αρμόδια υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης και αφού στο κείμενο των δεύτερων κανονισμών έχει γίνει η αναγκαία διόρθωση, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

19 Οκτωβρίου 2004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  1. Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού - Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - Θέση Ανώτερης Πρώτης Στενογράφου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004.
    (Αρ. Φακ.: 23.03.215.2004)
  2. Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού - Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - Θέση Στενογράφου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004.
    (Αρ. Φακ.: 23.03.234.2004)
  3. Οι περί Σχολής Τυφλών - Θέση Βοηθού Λειτουργού Σχολής Τυφλών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004.
    (Αρ. Φακ.: 23.03.222.2004)

 

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων