Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί της εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόμος 2004» και «Ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως (Τροποποιητικός) Νόμος 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Χρίστος Κληρίδης
Σοφοκλής Φυττής Ανδρούλα Βασιλείου
Χρίστος Μαυροκορδάτος  
Άγις Αγαπίου Μη μέλη της επιτροπής:
Δημήτρης Συλλούρης Στέλλα Μισιαούλη-Δημητρίου
Μαρίνος Σιζόπουλος, εκπροσωπώντας Καίτη Κληρίδου
τον κ. Γιαννάκη Ομήρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2004. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Τα υπό αναφορά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για τη ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Με το πρώτο νομοσχέδιο σκοπείται η θέσπιση της νομοθεσίας για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/65/ΕΚ, που αφορά την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και παρέχει προστασία στους Κυπρίους καταναλωτές οι οποίοι επιθυμούν να συμβληθούν με προμηθευτές από απόσταση.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Υιοθετείται νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση στα θέματα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που είναι δυνατό να παρασχεθούν εξ αποστάσεως.

2. Καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις του προμηθευτή για την πληροφόρηση του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως.

3. Ρυθμίζεται το δικαίωμα του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από κάθε σύμβαση εξ αποστάσεως, καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται.

4. Ρυθμίζεται η υποχρέωση του καταναλωτή να αποζημιώσει τον προμηθευτή για τα έξοδά του, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, καθώς και η υποχρέωση του προμηθευτή να επιστρέψει στον καταναλωτή όλα τα χρηματικά ποσά που έχει λάβει από αυτόν, σε σχέση με την εξ αποστάσεως σύμβαση, κατά τη γνωστοποίηση της υπαναχώρησης.

5. Καθορίζονται τα καθήκοντα και οι εξουσίες της αρμόδιας αρχής, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προμηθευτές εφαρμόζουν τις πρόνοιες του παρόντος νομοσχεδίου.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως, που ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών σε καταναλωτικές συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως και που προνοεί για συναφή θέματα.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται ότι η ρύθμιση της εμπορίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που εξαιρούνταν από το πεδίο εφαρμογής του βασικού νόμου, παραπέμπεται για ρύθμιση από το πρώτο νομοσχέδιο, που ρυθμίζει την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τους αρμοδίους, τα δύο πιο πάνω νομοσχέδια είναι ως εκ τούτου αλληλένδετα και η από κοινού προώθησή τους κρίνεται επιβεβλημένη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην πλειοψηφία της συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

19 Οκτωβρίου 2004

 

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων