Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Χρίστος Κληρίδης
Σοφοκλής Φυττής Ανδρούλα Βασιλείου
Χρίστος Μαυροκορδάτος  
Άγις Αγαπίου Μη μέλη της επιτροπής:
Δημήτρης Συλλούρης Στέλλα Μισιαούλη-Δημητρίου
Μαρίνος Σιζόπουλος, εκπροσωπώντας Καίτη Κληρίδου
τον κ. Γιαννάκη Ομήρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του βασικού περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου για την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας που διέπει τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού με το κοινοτικό κεκτημένο, που αποτελείται από τη νέα Οδηγία 2003/54/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της Οδηγίας 96/62/ΕΚ. Παράλληλα σκοπείται η περαιτέρω βελτίωση και διόρθωση του βασικού νόμου σε επιμέρους σημεία του όπου κρίθηκε αναγκαίο.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο:

1. Τροποποιείται το άρθρο 24 του βασικού νόμου, ώστε να δοθεί η αρμοδιότητα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) να ενημερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για θέματα ασφάλειας του εφοδιασμού.

2. Τροποποιείται το άρθρο 25 του βασικού νόμου, ώστε να επανακαθοριστούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής εξαιρέσεων από την υποχρέωση κατοχής άδειας.

3. Τροποποιείται το άρθρο 37 του βασικού νόμου, ώστε να καθοριστεί ότι αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας η διαμονή ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος φυσικού ή νομικού προσώπου, αντίστοιχα.

4. Τροποποιείται το άρθρο 61 του βασικού νόμου, ώστε να δοθεί η αρμοδιότητα στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς να προβαίνει σε διεύρυνση και προώθηση οποιασδήποτε προοπτικής διασύνδεσης του συστήματος μεταφοράς με άλλα συστήματα, μετά από οδηγίες του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

5. Τροποποιούνται τα άρθρα 76 και 81 του βασικού νόμου, ώστε να δοθεί η εξουσία στα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) να συμμετέχουν στις εργασίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, αντίστοιχα.

6. Τροποποιείται το άρθρο 88 του βασικού νόμου, ώστε να συμπεριληφθούν στις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας η προστασία του κλίματος και η ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην πλειοψηφία της συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

18 Οκτωβρίου 2004

 

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων