Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος

Χρίστος Κληρίδης

Σοφοκλής Φυττής

Ανδρούλα Βασιλείου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

 

Άγις Αγαπίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Δημήτρης Συλλούρης

Στέλλα Μισιαούλη-Δημητρίου

Μαρίνος Σιζόπουλος, εκπροσωπώντας

Καίτη Κληρίδου

τον κ. Γιαννάκη Ομήρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Τα εν λόγω νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός και των τριών νομοσχεδίων είναι η περαιτέρω εναρμόνιση με την κοινοτική Οδηγία 2002/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 που αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του βασικού νόμου περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), ώστε να ενσωματωθούν σε αυτόν οι διατάξεις του άρθρου 27 της πιο πάνω Οδηγίας, με βάση τις οποίες ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

1. Η δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προτού προχωρήσει στην έκδοση απόφασης σε σχέση με ΕΠΕΥ, να διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους μέλους το οποίο εμπλέκεται.

2. Η υποχρέωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να χορηγήσει άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, να ζητά τη γνώμη των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους που χορήγησε τη σχετική άδεια λειτουργίας.

3. Η παροχή ευχέρειας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ασκεί ενοποιημένη εποπτεία και σε περιπτώσεις ιδρυμάτων τα οποία ανήκουν σε όμιλο, αλλά δεν τυγχάνουν εποπτείας από την Κεντρική Τράπεζα ούτε καλύπτονται από τις διατάξεις του νόμου για ενοποιημένη εποπτεία.

Με το δεύτερο νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του βασικού νόμου περί Τραπεζικών Εργασιών, ώστε να ενσωματωθούν σ’ αυτόν οι διατάξεις του άρθρου 29 της πιο πάνω Οδηγίας, με βάση τις οποίες ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η υποχρέωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, προκειμένου να χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε τράπεζα η οποία είναι θυγατρική τράπεζας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος ή ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν τράπεζα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, να διαβουλεύεται με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του εμπλεκόμενου κράτους μέλους (άρθρο 3 του νομοσχεδίου).

2. Η δυνατότητα της Κεντρικής Τράπεζας να ασκεί ενοποιημένη εποπτεία σε εξειδικευμένες περιπτώσεις ομίλων στις οποίες η μητρική τράπεζα εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή σε τρίτη χώρα (άρθρο 5 του νομοσχεδίου)

Με το τρίτο νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του βασικού νόμου περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων, ώστε να ενσωματωθούν σ’ αυτόν οι διατάξεις των άρθρων 22, 23, 24, 25 και 28(6) της εν λόγω Οδηγίας, με βάση τις οποίες, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

1. Η δυνατότητα του Εφόρου Ασφαλίσεων να διαβιβάζει στην Κεντρική Τράπεζα και σε άλλους οργανισμούς με ανάλογη αποστολή ή σε δημόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών πληροφορίες που σχετίζονται με την εκπλήρωση της αποστολής τους, υπό την επιφύλαξη οι πληροφορίες που λαμβάνονται να υπόκεινται σε επαγγελματικό απόρρητο (άρθρο 4 του νομοσχεδίου).

2. Η δυνατότητα του Εφόρου Ασφαλίσεων, πριν από τη χορήγηση άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών σε ασφαλιστική επιχείρηση, να προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφοριών με αρμόδιες εποπτικές αρχές του άλλου εμπλεκόμενου κράτους μέλους (άρθρο 5 του νομοσχεδίου).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην πλειοψηφία της συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

19 Οκτωβρίου 2004

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

1. Ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004.

(Αρ. Φακ.: 23.01.271.2004)

2. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2004.

(Αρ. Φακ.: 23.01.272.2004)

3. Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2004.

(Αρ. Φακ.: 23.01.273.2004)

 

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων