Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Tροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Χρίστος Κληρίδης
Σοφοκλής Φυττής Ανδρούλα Βασιλείου
Χρίστος Μαυροκορδάτος  
Άγις Αγαπίου Μη μέλη της επιτροπής:
Δημήτρης Συλλούρης Στέλλα Μισιαούλη-Δημητρίου
Μαρίνος Σιζόπουλος, εκπροσωπώντας Καίτη Κληρίδου
τον κ. Γιαννάκη Ομήρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2004. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Τo πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου αφενός για την περαιτέρω εναρμόνιση του κυπριακού δικαίου με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και αφετέρου για την κύρωση των Αποφάσεων Αρ. 1 και 2 της 12ης Δεκεμβρίου 2002 της Διάσκεψης των Κρατών Μελών στη Διεθνή Σύμβαση περί της Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (σύμβαση “SOLAS”), με τις οποίες η εν λόγω σύμβαση τροποποιείται.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο, προτείνεται η εισαγωγή προνοιών στο βασικό νόμο, με τον οποίο έχει κυρωθεί η πιο πάνω σύμβαση, έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή του κοινοτικού Κανονισμού 725/2004/ΕΚ με τη θέσπιση κυρώσεων σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις πρόνοιές του. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω κοινοτικός κανονισμός, ο οποίος έχει άμεση πλέον ισχύ στη χώρα μας, στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις και έχει υιοθετηθεί με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των πιο πάνω αποφάσεων, που τροποποιούν τη σύμβαση “SOLAS”.

Η επιψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση των πιο πάνω αποφάσεων, που τροποποιούν την προαναφερθείσα σύμβαση με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην πλειοψηφία της συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

19 Οκτωβρίου 2004

 

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων