Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2004 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Αντώνης Καράς, πρόεδρος          Δώρος Χριστοδουλίδης
Ελένη Θεοχάρους Αδάμος Αδάμου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Κυριάκος Τυρίμος Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 24 Μαρτίου 2004. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Υγείας και εκπρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2004 προβλέπει έξοδα ύψους £649.170 και έσοδα ύψους £645.000, που προέρχονται από κρατική χορηγία. Τα έξοδα κατανέμονται σε μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό, ύψους £50.000, και λειτουργικά έξοδα ύψους £599.170.

Στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό οι αποδοχές προσωπικού καλύπτουν τις μόνιμες θέσεις του γενικού διευθυντή και είκοσι τριών άλλων θέσεων, από τις οποίες οι είκοσι μία είναι νέες θέσεις του οργανισμού, που αναμένεται να πληρωθούν εντός του 2004. Αναλυτικά οι νέες θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

1. Δύο θέσεις διευθυντή (κλίμακα Α15).
2. Τέσσερις θέσεις ανώτερου λειτουργού (κλίμακα Α13).
3. Εννέα θέσεις λειτουργού (κλίμακα Α8-10-11).
4. Μία θέση γραμματειακού λειτουργού (κλίμακα Α9).
5. Πέντε θέσεις γραφέα.

Για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων, εκτός από τις θέσεις γραφέα, απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Υγείας, αφού προηγουμένως κατατεθούν συμπληρωματικά στοιχεία που να δικαιολογούν την προώθηση της πλήρωσής τους.

Η Υπουργός Υγείας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η διαδικασία αποδέσμευσης των συγκεκριμένων κονδυλιών είναι απλή και με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η χρονοβόρα διαδικασία για τη δικαιολόγηση της προτεινόμενης στελέχωσης του οργανισμού. Απόδειξη τούτου, πρόσθεσε η υπουργός, είναι ότι έχει αποφασιστεί η αποδέσμευση των κονδυλίων που αφορούν την πλήρωση δύο θέσεων ανώτερου λειτουργού και έξι θέσεων λειτουργού του οργανισμού.

Οι εκπρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας επισήμαναν ότι η ευθύνη για τη στελέχωση βαρύνει το διοικητικό συμβούλιο και κυρίως το γενικό διευθυντή του οργανισμού και η προαπαιτούμενη έγκριση του Υπουργείου Υγείας για την πλήρωση των θέσεων αφενός μειώνει τον οργανισμό και αφετέρου αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την περαιτέρω πορεία του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού μελέτησε τον υπό αναφορά προϋπολογισμό και διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιές του, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2004.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Μαρίνος Σιζόπουλος επιθυμεί, με την ευκαιρία αυτή, να εκφράσει τη δυσαρέσκεια του κόμματός του για την καθυστέρηση που παρατηρείται σε σχέση με την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, που αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση για την παροχή στον Κύπριο πολίτη ποιοτικής ιατρικής φροντίδας. Με τους αργούς αυτούς ρυθμούς υλοποίησης του συστήματος υγείας, επισημαίνει ο ίδιος βουλευτής, η υλοποίησή του παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες, σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις που δίδονται κατά καιρούς από το αρμόδιο υπουργείο.

29 Μαρτίου 2004  

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων