Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγραφής Χειροπρακτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Σοφοκλής Φυττής, προεδρεύων Δημήτρης Συλλούρης
Άγις Αγαπίου Γιαννάκης Ομήρου
Αδάμος Αδάμου Ανδρούλα Βασιλείου
Παναγιώτης Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2004. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Συντονιστής Εναρμόνισης, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας περί Εγγραφής Χειροπρακτών για σκοπούς διασφάλισης της πλήρους συμβατότητάς της με δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο του Κεφαλαίου 2 “Ελεύθερη Διακίνηση Ατόμων” και, ειδικότερα, με τις διατάξεις της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την Οδηγία 89/48/ΕΟΚ.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. Η παροχή στους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμβαλλόμενων μερών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας του δικαιώματος εγγραφής στο Μητρώο Εγγραφής Χειροπρακτών και, κατ’ επέκταση, του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος του χειροπράκτη στη Δημοκρατία.

2. Η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, κατά τρόπο ώστε, στο βαθμό που αφορά την εγγραφή πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμβαλλόμενων μερών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας για την άσκηση του επαγγέλματος του χειροπράκτη, αυτή να συνάδει με τις διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας περί του Δεύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων, η οποία εναρμονίζει την κυπριακή νομοθεσία με την Οδηγία 92/51/ΕΟΚ.

3. Η κατάργηση της πρόνοιας βάσει της οποίας η αναγνώριση των πτυχίων, διπλωμάτων ή πιστοποιητικών χειροπράκτη γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και η παραχώρηση της εν λόγω αρμοδιότητας στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού επέφερε ορισμένες νομοτεχνικής φύσεως τροποποιήσεις, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

1η Μαρτίου 2004

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων