Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2004 Νόμος του 2003»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος            Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε τον πιο πάνω προϋπολογισμό σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος και άλλοι αρμόδιοι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και εκπρόσωποι όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΑΗΚ.

Όπως είναι γνωστό, για τον υπό αναφορά προϋπολογισμό η επιτροπή υπέβαλε έκθεση στην ολομέλεια του σώματος στις 22 Ιανουαρίου 2004, με την οποία εισηγείτο την έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το 2004. Η συζήτηση όμως του όλου θέματος αναβλήθηκε, αφού στο μεταξύ προέκυψε ανάγκη επανεξέτασης του οργανογράμματος της Αρχής, σε σχέση με τις διευθυντικές θέσεις που προνοούνται στο σχετικό προϋπολογισμό. Συναφώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, εξετάζοντας το σχέδιο υπηρεσίας που είχε παραπεμφθεί με κανονισμούς ενώπιόν της για τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Αρχής, αποφάσισε ότι ο προτεινόμενος με βάση τους εν λόγω κανονισμούς τίτλος της θέσης του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή δε συνάδει με τις πρόνοιες του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, αφού ο νόμος αυτός προνοεί για το διορισμό γενικών διευθυντών και όχι γενικών εκτελεστικών διευθυντών. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών προχώρησε σε διαφοροποίηση του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας, τροποποιώντας τον τίτλο της θέσης, ώστε να αναφέρεται ως “Γενικός Διευθυντής”.

Ύστερα από την πιο πάνω εξέλιξη κρίθηκε αναγκαία η διαφοροποίηση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το 2004, ώστε ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής να αναφέρεται ως “Γενικός Διευθυντής” και οι υπόλοιποι προνοούμενοι σε αυτόν γενικοί διευθυντές διάφορων κλάδων να μετονομαστούν ανάλογα, ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ τους και του Γενικού Διευθυντή, αφού στον κατατεθέντα προϋπολογισμό αναφέρονται επίσης ως “Γενικοί Διευθυντές”.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του όλου θέματος, ο πρόεδρος της Αρχής και οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΑΗΚ συμφώνησαν ως προς την ανάγκη διαφοροποίησης του προϋπολογισμού κατά τον προταθέντα τρόπο. Στο μεταξύ το Υπουργείο Οικονομικών, διά του Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, απέστειλε στη Βουλή σχετική επιστολή, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2004, αναφέροντας ότι η προτεινόμενη από τη Βουλή μετονομασία της θέσης Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή σε Γενικό Διευθυντή και η ανάλογη μετονομασία των έξι θέσεων γενικών διευθυντών σε εκτελεστικούς διευθυντές πιθανόν να δημιουργήσει εσφαλμένη εικόνα στα πλαίσια των σχέσεων/συναλλαγών της ΑΗΚ με το εξωτερικό, αφού η μετάφραση στην αγγλική των τίτλων των εν λόγω θέσεων δεν αποδίδει το αντίστοιχο ιεραρχικό επίπεδο στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, υπό τις περιστάσεις θα ήταν πιο πρόσφορο να μετονομαστεί η θέση του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή σε “Γενικό Διευθυντή ΑΗΚ” και ο τίτλος των θέσεων των έξι γενικών διευθυντών να παραμείνει ως προτείνεται από την κυβέρνηση, δηλαδή “Γενικός Διευθυντής Παραγωγής”, “Γενικός Διευθυντής Οικονομικών” κ.ο.κ.

Προτείνοντας τα πιο πάνω, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού αναφέρει επίσης ότι, εάν η Βουλή εμμείνει στις αρχικές της προτάσεις, τότε το όλο θέμα της μετονομασίας όλων των διευθυντικών θέσεων της ΑΗΚ θα εξεταστεί ενδελεχώς στα πλαίσια της κατάρτισης του επόμενου προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το 2005.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των πιο πάνω, αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε διαμόρφωση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το 2004, κατά τρόπο που οι ανώτερες διευθυντικές θέσεις της ΑΗΚ να διαμορφωθούν ως αναφέρεται στο επισυνημμένο παράρτημα. Επισυνάπτοντας κατάλληλα διαμορφωμένο κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το 2004.

28 Ιανουαρίου 2004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής Γενικός Διευθυντής
Γενικός Διευθυντής Παραγωγής Εκτελεστικός Διευθυντής Παραγωγής
Γενικός Διευθυντής Δικτύων Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων
Γενικός Διευθυντής Υποστήριξης Εκτελεστικός Διευθυντής Υποστήριξης
Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Εκτελεστικός Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης
Γενικός Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών Εκτελεστικός Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Εκτελεστικός Διευθυντής Οικονομικών

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων