Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τον αναπεμφθέντα νόμο που τιτλοφορείται «Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, πρόεδρος       Γιώργος Βαρνάβα
Θάσος Μιχαηλίδης  
Τάκης Χατζηγεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Ανδρέας Αγγελίδης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ανδρούλα Βασιλείου
Σοφοκλής Φυττής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας συνήλθε στις 13 Ιανουαρίου 2004 και επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε από το σώμα στις 18 Δεκεμβρίου 2003 και αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Βουλή κατ’ επίκλησιν του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν οι Υπουργοί Παιδείας και Πολιτισμού, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπηρεσιακοί παράγοντες των εν λόγω υπουργείων, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) και του ΕΤΕΚ.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αναφέρονται στη σχετική επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με ημερομηνία 5 Ιανουαρίου 2004, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Η αναγνώριση τίτλων σπουδών εμπίπτει στην αρμοδιότητα οργάνων που ασκούν εκτελεστική ή/και διοικητική λειτουργία, όπως το ΚΥΣΑΤΣ, γι’ αυτό ο νόμος βρίσκεται σε αντίθεση και/ή είναι ασύμφωνος προς την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και εκφεύγει των ορίων της νομοθετικής εξουσίας της Βουλής δυνάμει του άρθρου 61 του συντάγματος.
 • Από το κείμενο του νόμου προκύπτει ασάφεια αναφορικά με το κατά πόσο η αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών που παρέχει το ΑΤΙ έχει αναδρομική ισχύ, ώστε να καλύπτει τους τίτλους αυτούς ανεξάρτητα από τη χρονολογία έκδοσής τους. Η διασαφήνιση του σημείου αυτού κρίνεται αναγκαία, επειδή αφορά σημαντική πτυχή της εφαρμογής του νόμου αυτού και δε θα πρέπει να αφεθεί να διευκρινιστεί με εφαρμογή ερμηνευτικών κανόνων, με τις αβεβαιότητες που τέτοια διαδικασία μπορεί να δημιουργήσει. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε σχέση με τον κατάλογο διοριστέων στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, καθώς και το γεγονός ότι το ΑΤΙ κατά τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του δεν είχε το σημερινό επίπεδο.
 • Όπως προκύπτει από το κείμενο του αναπεμπόμενου νόμου, μπορεί να υποστηριχθεί ότι με τη σκοπούμενη ρύθμιση παρέχεται μόνο ακαδημαϊκή αναγνώριση και ειδικότερα η εξασφάλιση δυνατότητας πρόσβασης σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Αν η πρόθεση είναι να δοθεί στους αποφοίτους του ΑΤΙ και η δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, αυτό δεν επιτυγχάνεται, αφού το θέμα αυτό ρυθμίζεται είτε δυνάμει των σχεδίων υπηρεσίας των διάφορων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία είτε δυνάμει νομοθεσιών που εναποθέτουν σε άλλα αρμόδια όργανα, όπως είναι το ΕΤΕΚ, την αναγνώριση πτυχίων για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος.
 • Η παρεχόμενη δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακά προγράμματα σημαίνει μόνο τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, τα οποία όμως, λόγω της αυτονομίας τους, διατηρούν την ευχέρεια να αποδεχθούν ή όχι μεταπτυχιακούς φοιτητές, αφού αξιολογήσουν τα προσόντα τους και αφού γενικά καθορίσουν τα δικά τους κριτήρια για την αποδοχή τέτοιων φοιτητών.
 • Όπως είναι γνωστό, σκοπός των διατάξεων του αναπεμφθέντος νόμου είναι να διασφαλιστεί ότι οι τίτλοι σπουδών του ΑΤΙ θα συνεχίσουν να θεωρούνται ισότιμοι με αυτούς των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) Ελλάδας, όπως ίσχυε μέχρι πρόσφατα, και συγκεκριμένα ότι θα θεωρούνται, όπως και οι τίτλοι των ΤΕΙ, βασικοί τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, που παρέχουν τη δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών σε κυπριακά ή ξένα πανεπιστήμια.

  Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε στην επιτροπή ότι το υπουργείο του, παρά το γεγονός ότι κατανοεί την ύπαρξη ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προβλήματος για τους αποφοίτους του ΑΤΙ, διαφωνεί με τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος. Κατά την άποψή του, παρόμοια νομοθετική ρύθμιση που έγινε στο παρελθόν και αφορά τους τίτλους σπουδών των ΤΕΙ ήταν λανθασμένη, με αποτέλεσμα τα προβλήματα επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων των ΤΕΙ να εξακολουθούν να υπάρχουν, ειδικά όσον αφορά τα τεχνικά επαγγέλματα.

  Ειδικότερα, ο υπουργός, επεξηγώντας με γραπτή δήλωσή του που κατέθεσε στην επιτροπή τη θέση αυτή του υπουργείου του, επισήμανε το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αποφοίτων του ΑΤΙ, 80% περίπου, ήδη απέκτησε πανεπιστημιακούς τίτλους, ύστερα από συμπληρωματικές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, λύνοντας έτσι το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στην αγορά εργασίας και αποκτώντας όλα τα σχετικά δικαιώματα από την κανονική ένταξή της σε αυτή. Ως εκ τούτου, η ουσιαστική λύση του προβλήματος, στην έκταση που αυτό εξακολουθεί να υπάρχει, θα πρέπει να αναζητηθεί προς την ίδια κατεύθυνση. Εξάλλου τώρα τέτοια ουσιαστική λύση μπορεί να επιτευχθεί με τη λειτουργία του νέου Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ή με ανάλογες διαδικασίες της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

  Ο Υπουργός Οικονομικών επισήμανε στην επιτροπή ότι το υπουργείο του θα εφαρμόσει την οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση που τελικά θα αποφασίσει η Βουλή για το όλο θέμα, στο βαθμό που αυτή θα εμπίπτει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Αναφορικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων του ΑΤΙ, επεξήγησε ότι σήμερα, όπου στα σχέδια υπηρεσίας θέσεων στη δημόσια υπηρεσία προβλέπεται ως απαιτούμενο προσόν το δίπλωμα του ΑΤΙ, συμφωνήθηκε και ισχύει από πέρσι, στα πλαίσια του κρατικού μισθολογίου, συγκεκριμένη κλίμακα (Κλ. Α5+2-7-8+1). Ωστόσο, εκτός από την κατηγορία αυτή θέσεων υπάρχουν και οι περιπτώσεις θέσεων για τις οποίες το σχέδιο υπηρεσίας απαιτεί διαζευκτικά είτε απολυτήριο λυκείου είτε δίπλωμα του ΑΤΙ ή ισοδύναμο προσόν. Στις περιπτώσεις αυτές η μισθολογική κλίμακα είναι πιο χαμηλή και η ένταξη στις κλίμακες αυτές γίνεται ανάλογα με τα προσόντα. Για την τελευταία αυτή περίπτωση μελετάται ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου το ενδεχόμενο διαχωρισμού των θέσεων ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

  Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το μέλλον του ΑΤΙ ενόψει της λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ, δήλωσε ότι το ΤΕΠΑΚ θα πρέπει να ενσωματώσει όλους τους κλάδους του ΑΤΙ. Επιπρόσθετα, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για διαβούλευση μεταξύ του ΕΤΕΚ και των αποφοίτων του ΑΤΙ, ώστε να επιτευχθεί αρμοδίως μια τελική συμφωνία για την επαγγελματική κατοχύρωση των τελευταίων.

  Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ επισήμανε ότι, παρ’ όλο που με τη σκοπούμενη νομοθετική ρύθμιση επιδιώκεται βασικά ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων σπουδών του ΑΤΙ, η ασάφεια που τη χαρακτηρίζει αναμένεται να προκαλέσει αναστάτωση στον αντίστοιχο επαγγελματικό τομέα, αφού με αυτή τίθενται οι βάσεις για περαιτέρω διεκδικήσεις των επηρεαζομένων στην αγορά εργασίας. Συναφώς, τόνισε την ανυπαρξία αντίστοιχης ευρωπαϊκής πρακτικής σε σχέση με τη ρύθμιση, νομοθετική ή άλλη, του όλου θέματος στην Κύπρο.

  Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας επισήμανε στην επιτροπή ότι από τις διατάξεις του αναπεμφθέντος νόμου προκύπτει μια ασάφεια όσον αφορά την τελική ρύθμιση που η Βουλή επιδιώκει, κάτι που θα καταστήσει δύσκολη και προβληματική την εφαρμογή του, αν τελικά ισχύσει ο νόμος ως έχει θεσπιστεί.

  Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επαναβεβαίωσε την αρχική άποψή της ότι για την ορθή και δίκαιη αντιμετώπιση του όλου θέματος που προέκυψε απαιτείται άμεση ρύθμισή του. Με βάση την άποψή της αυτή, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να τροποποιήσει, κυρίως φραστικά, ορισμένες διατάξεις του αναπεμφθέντος νόμου.

  Στη βάση των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την απόρριψη της αναπομπής και την επαναψήφιση του νόμου, όπως τελικά έχει διαμορφωθεί από αυτή.

  14 Ιανουαρίου 2004

   

   
       

  Back ] Up ] Next ]    

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων