Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Θέση Εκπαιδευτή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019» και «Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Θέση Δασκάλου και Νηπιαγωγού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

          Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος                   Ευανθία Σάββα

          Δημήτρης Δημητρίου                                    Ανδρέας Πασιουρτίδης

          Άριστος Δαμιανού                                         Πανίκος Λεωνίδου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς που αφορούν σχέδια υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2019. 

          Σκοπός και των δύο κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Εκπαιδευτή (Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση) και Δασκάλου και Νηπιαγωγού (Δημοτική Εκπαίδευση) στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως αυτό έχει μετονομαστεί, ώστε στα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στις θέσεις αυτές να περιληφθεί και το προσόν της καλής γνώσης της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

          Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση των πιο πάνω σχεδίων υπηρεσίας κρίθηκε σκόπιμη, έπειτα από σχετική εισήγηση του προέδρου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών για εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία με αυτό της δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να συνάδει με τα ισχύοντα στα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων πρώτου διορισμού στη δημόσια υπηρεσία.

          Σημειώνεται ότι τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στην αρμόδια υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

          Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα κείμενα των υπό συζήτηση κανονισμών αναθεωρήθηκαν, ώστε να επέλθουν οι αναγκαίες διορθώσεις λόγω της μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

          Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση.

          Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την έγκριση τόσο των πρώτων όσο και των δεύτερων κανονισμών όπως αυτοί αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας - Θέση Εκπαιδευτή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019» και «Οι περί Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας - Θέσεις Δασκάλου και Νηπιαγωγού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019», αντίστοιχα.

8 Οκτωβρίου 2019

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων