Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Ελένη Μαύρου, πρόεδρος                           Πανίκος Λεωνίδου

          Γιώργος Τ. Γεωργίου                                    Λίνος Παπαγιάννης

          Ευανθία Σάββα                                              Μη μέλη της επιτροπής:

          Ανδρέας Κυπριανού                                     Ζαχαρίας Ζαχαρίου

          Γιώργος Κάρουλλας                                      Αννίτα Δημητρίου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Αννίτα Δημητρίου και Ζαχαρία Ζαχαρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 16 Σεπτεμβρίου 2019.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών,  του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, το οποίο εκπροσώπησε και το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και τον Σύνδεσμο Συμβουλίων Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κύπρου.  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Αμμοχώστου και η Υπηρεσία Υδατοπρομήθειας Δήμου Πάφου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

          Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε πριν από τη διενέργεια μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας να απαιτείται η καταβολή των οφειλόμενων τελών ή δικαιωμάτων υδατοπρομήθειας.

          Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, για να διασφαλίζεται κατά τη μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου η είσπραξη των οφειλόμενων προς τα συμβούλια υδατοπρομήθειας τελών και δικαιωμάτων.       

          Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών διατύπωσαν στην επιτροπή προβληματισμούς και επιφυλάξεις σε σχέση με την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης με την οποία καθίσταται η υποχρέωση καταβολής τελών και δικαιωμάτων υδατοπρομήθειας απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας.  Συγκεκριμένα, οι ίδιοι εκπρόσωποι μεταξύ άλλων επισήμαναν τις πρακτικές δυσκολίες που αναμένεται ότι η εν λόγω ρύθμιση θα επιφέρει, καθώς και ότι θα δημιουργηθεί επιπρόσθετος διοικητικός όγκος εργασίας όσον αφορά τον τομέα των μεταβιβάσεων ακίνητης ιδιοκτησίας.

          Πέραν των πιο πάνω, οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν να μην αφορά η υιοθέτηση της υπό αναφορά προϋπόθεσης για σκοπούς μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας τις περιπτώσεις αγοραστών που απέκτησαν ακίνητη ιδιοκτησία δυνάμει σύμβασης, η οποία θα μεταβιβαστεί σε αυτούς με βάση το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε προς προστασία χιλιάδων πολιτών καλούμενων «εγκλωβισμένων αγοραστών», καθότι πιθανόν να προκύψουν στρεβλώσεις στις υποθέσεις που αφορούν μεταβίβαση ακινήτου στα εν λόγω πρόσωπα, δεδομένου ότι ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται στις υφιστάμενες συμβάσεις πώλησης οποιαδήποτε πρόνοια για τα τέλη και δικαιώματα υδατοπρομήθειας.

          Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι το εν λόγω υπουργείο δεν ενίσταται στην υιοθέτηση της προτεινόμενης με την πρόταση νόμου ρύθμισης.

          Τα συμβούλια υδατοπρομήθειας που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου και δήλωσαν ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να βελτιωθεί η εισπραξιμότητα των καθυστερημένων οφειλών προς τα συμβούλια υδατοπρομήθειας. 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να επιφέρει στο κείμενο της πρότασης νόμου τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1.        Απάλειψη από αυτό των προνοιών που αφορούν την καταβολή τελών και δικαιωμάτων υδατοπρομήθειας από «εγκλωβισμένους αγοραστές».

2.         Προσθήκη σε αυτό σχετικής πρόνοιας σύμφωνα με την οποία ο προτεινόμενος νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020.

3.         Επαναδιατύπωση μέρους αυτού, ώστε να διασαφηνιστεί ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα αφορά και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα τέλη και δικαιώματα υδατοπρομήθειας επιβάλλονται από αρχή τοπικής διοίκησης, όπως ισχύει στην περίπτωση δήμου Πάφου και ορισμένων κοινοτήτων.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, όπως αυτή αναθεωρήθηκε σύμφωνα με την προαναφερθείσα θέση της, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

 

8 Οκτωβρίου 2019

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων