Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Ελένη Μαύρου, πρόεδρος                           Γιώργος Κάρουλλας

          Γιώργος Τ. Γεωργίου                                    Πανίκος Λεωνίδου

          Ευανθία Σάββα                                              Λίνος Παπαγιάννης

          Ανδρέας Κυπριανού

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 16 Σεπτεμβρίου 2019.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

          Σκοπός πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν οι διατάξεις του που προβλέπουν τη διαδικασία πλήρωσης κενής θέσης μέλους κοινοτικού συμβουλίου.

          Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.      Σε περίπτωση κατά την οποία το μέλος κοινοτικού συμβουλίου του οποίου η θέση κενώθηκε δεν ανήκει στο ίδιο κόμμα, συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων που ανήκε, όταν εξελέγη, η θέση αυτή θα πληρούται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντα υποψήφιο του κόμματος, συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων με το οποίο εξελέγη το μέλος του οποίου η θέση κενώθηκε.

2.      Σε περίπτωση κατά την οποία το μέλος κοινοτικού συμβουλίου του οποίου η θέση κενώθηκε δεν ανήκει στο ίδιο κόμμα, συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων που ανήκε, όταν εξελέγη, και επιπροσθέτως ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγείς υποψήφιος δε βρίσκεται στη ζωή ή δεν εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα, συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων κατά τον χρόνο κατά τον οποίο η θέση μέλους κενούται, η θέση αυτή θα πληρούται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντα υποψήφιο του κόμματος, συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων με το οποίο εξελέγη το μέλος του οποίου η θέση κενώθηκε.

3.      Σε περίπτωση κατά την οποία το μέλος κοινοτικού συμβουλίου του οποίου η θέση κενώθηκε δεν ανήκει σε κόμμα, συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων και αυτός εξελέγη ως ανεξάρτητος, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η πλήρωση της θέσης μέλους που κενώθηκε δεν είναι δυνατό να γίνει κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, η θέση αυτή θα πληρούται με αναπληρωματική εκλογή.

          Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, για να συνάδουν οι πρόνοιες της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που προβλέπουν τη διαδικασία πλήρωσης κενής θέσης μέλους κοινοτικού συμβουλίου με ανάλογες ρυθμίσεις που πρόσφατα εισήχθησαν στον περί Δήμων Νόμο. 

          Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου συμφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

7 Οκτωβρίου 2019

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων