Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος            Πανίκος Λεωνίδου

          Αννίτα Δημητρίου                                          Παύλος Μυλωνάς

          Γιώργος Κάρουλλας                                      Μιχάλης Γιωργάλλας

          Αντρέας Καυκαλιάς                                       Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

          Γιώργος Τ. Γεωργίου                                   

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής και κηρύχθηκε επείγον.

          Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Νομικής Υπηρεσίας και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

          Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, ώστε να μην επηρεάζεται η νόμιμη συγκρότηση της Συγκλήτου του ΤΕΠΑΚ στην περίπτωση κενής θέσης μέλους της. 

          Ειδικότερα, με τη προτεινόμενη ρύθμιση δε θα επηρεάζεται πλέον η νόμιμη συγκρότηση της συγκλήτου, καθώς και η εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της, εφόσον θα υπάρχει απαρτία, η οποία θα υπολογίζεται στο σύνολο των μελών που προβλέπονται στο άρθρο 13 του υφιστάμενου νόμου.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου και του ΤΕΠΑΚ, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1.         Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι εξαιρετικά επείγουσα για το λόγο ότι σήμερα είναι κενή, λόγω παραίτησης, η θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα η σύγκλητος να μην μπορεί να συνεδριάσει και ούτε να προχωρήσει στη λήψη εξαιρετικά σημαντικών και επειγουσών αποφάσεων, που αφορούν καθημερινά και τρέχοντα θέματα λειτουργίας του πανεπιστημίου.

2.         Το άρθρο 13 του υφιστάμενου νόμου για το ΤΕΠΑΚ, το οποίο προβλέπει τη συγκρότηση της συγκλήτου του ΤΕΠΑΚ, δεν προβλέπει οποιαδήποτε επιφύλαξη σχετικά με την ύπαρξη κενής θέσης στη σύγκλητο, γεγονός που οδηγεί αυτόματα στην αδυναμία συγκρότησης του συλλογικού αυτού οργάνου στην περίπτωση αυτή και κατά συνέπεια στη μη δυνατότητα πραγματοποίησης οποιασδήποτε συνεδρίασης μέχρι την πλήρωση της κενής θέσης.

3.         Η μη συγκρότηση της συγκλήτου και κατά συνέπεια η μη δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδρίας οδηγεί το ΤΕΠΑΚ σε παράλυση, καθότι πολλές σοβαρές αποφάσεις δεν μπορούν να ληφθούν (π.χ. προκήρυξη πρυτανικών εκλογών, συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, ζητήματα προϋπολογισμού κ.λπ.) γεγονός το οποίο θα δημιουργήσει πολλά λειτουργικά ζητήματα, που δε θα μπορούν να επιλυθούν εκ των υστέρων και θα εκθέτουν το ΤΕΠΑΚ.

          Ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ δήλωσε στην επιτροπή ότι η προτεινόμενη ρύθμιση πρέπει να προωθηθεί άμεσα, ώστε η σύγκλητος να μπορέσει να λάβει έγκαιρα την απόφαση για προκήρυξη των πρυτανικών εκλογών εντός του μήνα Οκτωβρίου, λόγω λήξης της θητείας των πρυτανικών αρχών.

          Περαιτέρω, ο πρύτανης ενημέρωσε την επιτροπή ότι η παραίτηση του πιο πάνω κοσμήτορα δεν επηρεάζει τη λειτουργία και τα προγράμματα της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης.  Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, λόγω της παραίτησης του κοσμήτορα ορίστηκαν άμεσα δύο συνεχείς διαδικασίες για εκλογή νέου κοσμήτορα, χωρίς όμως την υποβολή καμιάς υποψηφιότητας από τα μέλη της εν λόγω σχολής.  Επιπρόσθετα, οι πρυτανικές αρχές πραγματοποίησαν επανειλημμένα κατ’ ιδίαν συναντήσεις τόσο με τον κοσμήτορα όσο και με τα μέλη της εν λόγω σχολής, τα οποία παραιτήθηκαν και αυτά, με σκοπό την επιστροφή τους στα σώματα διοίκησης του πανεπιστημίου, χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα.

          Η επιτροπή, σε σχέση με τα πιο πάνω, ζήτησε και γραπτή ενημέρωση στην οποία να περιλαμβάνονται οι λόγοι παραίτησης του εν λόγω κοσμήτορα, η οποία απεστάλη στην επιτροπή. 

          Τόσο οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου όσο και η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας συμφώνησαν με την ανάγκη άμεσης προώθησης της προτεινόμενης τροποποίησης για τη ρύθμιση του πιο πάνω νομοθετικού κενού.

          Ειδικότερα, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η συγκεκριμένη διατύπωση στην τροποποίηση που αναφέρεται σε τυχόν κενή θέση καλύπτει και τις περιπτώσεις ύπαρξης τυχόν περισσότερων από μιας κενών θέσεων.  Επιπρόσθετα, η ίδια επεξήγησε ότι το θέμα της απαιτούμενης απαρτίας ρυθμίζεται ήδη σε σχετικούς κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ που αφορούν τη συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων του και οι οποίοι προβλέπουν μεταξύ άλλων τα εξής:  «Κάθε συλλογικό όργανο του Πανεπιστημίου βρίσκεται σε απαρτία, όταν ο αριθμός των παρόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών του.».

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, δήλωσε ότι όλα τα μέλη της θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου στα πλαίσια της συζήτησής του στην ολομέλεια του σώματος.

 

10 Οκτωβρίου 2019

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων