Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διευκόλυνσης της Άσκησης των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Εργαζομένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:                                                              

          Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος                    Μάριος Μαυρίδης     

          Σκεύη Κούτρα Κουκουμά                             Γιώργος Περδίκης

          Ευανθία Σάββα                                              Λίνος Παπαγιάννης

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Σεπτεμβρίου 2019.  Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

          Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Διευκόλυνσης της Άσκησης των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Εργαζομένων Νόμου, ώστε οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού να απολαμβάνουν από την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ίδια δικαιώματα με τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ζητήματα που καλύπτει ο νόμος.

          Ειδικότερα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο προτείνεται η διεύρυνση του ορισμού του όρου «υπήκοος κράτους μέλους», ώστε αυτός να καλύπτει υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Δικαιώματος Ορισμένων Υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου.  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, η έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπρόσωπους του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε ο περί της Διευκόλυνσης της Άσκησης των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Εργαζομένων Νόμος να συνάδει με τις διατάξεις του περί Δικαιώματος Ορισμένων Υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου.           

          Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

          Η ΠΕΟ, παρ’ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, με σχετική επιστολή της, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2019, αναφέρει ότι συμφωνεί με τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

          Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

9 Οκτωβρίου 2019

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων