Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Μαρίνος Μουσιούττας, αναπλ. πρόεδρος        Αντρέας Καυκαλιάς

          Μάριος Μαυρίδης                                                 Μιχάλης Γιωργάλλας

          Ονούφριος Κουλλά                                              Γιώργος Περδίκης         

          Στέφανος Στεφάνου                                             Άννα Θεολόγου

          Άριστος Δαμιανού                                               

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Σεπτεμβρίου 2019.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του ίδιου υπουργείου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ).  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.  

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί:

1.         εναρμόνιση με το άρθρο 13, σημείο 7 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 63, σημείο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ),

2.         ορθότερη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία του άρθρου 249 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση των Οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων.

          Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται όπως:

1.         περιληφθεί στην έννοια του όρου «αντασφάλιση» και η παροχή κάλυψης από αντασφαλιστική επιχείρηση σε ίδρυμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341, δηλαδή σε Ταμείο Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, και

2.          διασαφηνιστεί ότι ο Έφορος Ασφαλίσεων, ως αρμόδια εποπτική αρχή ομίλων ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, έχει αρμοδιότητα να διαβιβάζει στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και στην EIOPA όλες τις σχετικές με τους ομίλους πληροφορίες.

          Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και δεν αναμένεται να επιφέρουν οποιεσδήποτε οικονομικές επιπτώσεις στις εν λόγω επιχειρήσεις. 

          Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ΣΑΕΚ στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης δεν εξέφρασε οποιαδήποτε διαφωνία ως προς τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

          Οι εκπρόσωποι του ΠΣΕΑΔ δήλωσαν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τα μέλη του και ως εκ τούτου δεν εξέφρασαν οποιαδήποτε διαφωνία.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1.         Ο αναπληρωτής πρόεδρός της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2.         Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης. 

           

 

9 Οκτωβρίου 2019

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων