Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» και «Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων  (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Μαρίνος Μουσιούττας, αναπλ. πρόεδρος              Αντρέας Καυκαλιάς

          Μάριος Μαυρίδης                                                       Μιχάλης Γιωργάλλας

          Ονούφριος Κουλλά                                                    Γιώργος Περδίκης

          Στέφανος Στεφάνου                                                   Άννα Θεολόγου

          Άριστος Δαμιανού                                                                

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Σεπτεμβρίου 2019.  Στην πρώτη συνεδρία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Κυπριακού Συνδέσμου Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΣΕΠΕΥ).

          Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διάφανη και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

          Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από το άρθρο 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διάφανη και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

          Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις, ώστε, σε περίπτωση που διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) εκτίθεται σε τιτλοποίηση η οποία δεν πληρεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2102, να έχει την υποχρέωση, με γνώμονα το συμφέρον των επενδυτών του σχετικού οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), να ενεργεί και να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα.

          Με το δεύτερο νομοσχέδιο προβλέπεται ειδικότερα ότι, σε περίπτωση που εταιρεία διαχείρισης ή υποκείμενος σε διαχείριση ΟΣΕΚΑ εκτίθεται σε τιτλοποίηση η οποία δεν πληρεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2102, να έχει την υποχρέωση, με γνώμονα το συμφέρον των επενδυτών του σχετικού ΟΣΕΚΑ, να ενεργεί και να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, με τα υπό αναφορά νομοσχέδια επιτυγχάνεται επέκταση των δομών τιτλοποίησης και περαιτέρω ανάλυση των κινδύνων που προκύπτουν, ενισχύεται η αγορά τιτλοποιήσεων και προάγεται η καλύτερη χρηματοδότηση της οικονομίας σε ένα πλαίσιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.  Επιπροσθέτως, δημιουργείται νέος δίαυλος χρηματοδότησης της οικονομίας με λιγότερη εξάρτηση από τους περιορισμούς του τραπεζικού τομέα, περιορίζοντας τις επιπτώσεις των χρηματοπιστωτικών κρίσεων στην παροχή πίστωσης και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

          Στο πλαίσιο της συζήτησης, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δημιουργούνται δικλίδες ασφαλείας σε ό,τι αφορά στην αγορά τιτλοποιημένων προϊόντων, αφού στις περιπτώσεις που ΔΟΕΕ, εταιρεία διαχείρισης ή υποκείμενος σε εσωτερική διαχείριση ΟΣΕΚΑ που εκτίθενται σε τιτλοποίηση δεν πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2102, έχουν την υποχρέωση, με γνώμονα το συμφέρον των επενδυτών τους, να ενεργούν και να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα.  Όπως η ίδια εκπρόσωπος σημείωσε, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και η ημερομηνία κατά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία τις τροποποιήσεις που επέφερε ο εν λόγω κανονισμός στις Οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ έχει παρέλθει.

          Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και του ΣΕΛΚ δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων.

          Στο στάδιο της εξέτασης του θέματος, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι στα εν λόγω νομοσχέδια έπρεπε να αναφέρονται ρητώς τα διορθωτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν στις περιπτώσεις τέτοιων τιτλοποιήσεων.

          Συναφώς, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2102 είναι εφαρμοστικός και επισήμανε περαιτέρω ότι οι σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες περιορίζονται σε γενική αναφορά στην ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων, χωρίς αυτά να προσδιορίζονται, επομένως το εγχείρημα προσδιορισμού αυτών των μέτρων στα υπό αναφορά εναρμονιστικά νομοσχέδια συνιστά εσφαλμένη εναρμόνιση, η οποία θα καταστήσει τη Δημοκρατία υπόλογη για εναντίον της διαδικασία επί παραβάσει.  Σημειώνεται ότι για το εν λόγω θέμα το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2019.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1.      Ο αναπλ. πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

2.      Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης των νομοσχεδίων σε νόμους.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τα νομοσχέδια στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

9 Οκτωβρίου 2019

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων