Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Δικαιώματα Αναφορικά με Ποντοπόρα Εμπορικά Κυπριακά Πλοία) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

          Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος                Χριστάκης Τζιοβάνης

          Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης                          Αντρέας Φακοντής

          Δημήτρης Δημητρίου                                    Κώστας Κώστα

          Ευθύμιος Δίπλαρος                                      Ηλίας Μυριάνθους

          Ζαχαρίας Ζαχαρίου                                       Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υφυπουργός Ναυτιλίας συνοδευόμενη από λειτουργούς του Γραφείου της, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου.  Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 4(1), 62 και 65(2) του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών για καθορισμό τελών και δικαιωμάτων για τα ποντοπόρα εμπορικά κυπριακά πλοία, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν άλλες παλαιότερες ρυθμίσεις των εν λόγω τελών και δικαιωμάτων, οι οποίες περιλαμβάνονταν στο Πρώτο Παράρτημα των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμων του 1992 μέχρι 2007.

          Συγκεκριμένα, οι κυριότερες διαφοροποιήσεις οι οποίες προτείνονται με τους υπό συζήτηση κανονισμούς αφορούν την κατάργηση των αρχικών τελών εγγραφής και έκδοσης των αρχικών πιστοποιητικών για τα ποντοπόρα εμπορικά κυπριακά πλοία, την απλοποίηση/ομαδοποίηση υπηρεσιών που προσφέρει το υφυπουργείο και την κατάργηση τελών για εργασίες και υπηρεσίες οι οποίες δε διενεργούνται και δεν παρέχονται πλέον από το υφυπουργείο.

          Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 3 Απριλίου 2019 το Υφυπουργείο Ναυτιλίας εξουσιοδοτήθηκε να προβεί στην επεξεργασία της τιμολογιακής πολιτικής του, ούτως ώστε μεταξύ άλλων να επιτευχθεί:

1.        βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού νηολογίου και προσέλκυση νέων πλοίων για εγγραφή στο νηολόγιο,

2.        κάλυψη των διαχειριστικών και λειτουργικών δαπανών του υφυπουργείου και

3.        στρογγυλοποίηση των ποσών των τελών και δικαιωμάτων που προέκυψαν μετά τη μετατροπή αυτών από κυπριακές λίρες σε ευρώ για διευκόλυνση του κοινού και του λογιστηρίου του υφυπουργείου.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την Υφυπουργό Ναυτιλίας με τους προτεινόμενους κανονισμούς αναμένεται η βελτίωση της θέσης του κυπριακού νηολογίου στην παγκόσμια κατάταξη (σήμερα κατέχει την 11η θέση παγκόσμια και την 3η στην Ευρωπαϊκή Ένωση) λόγω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής σημαίας και της προσέλκυσης νέων πλοίων για εγγραφή.  Η βελτίωση της θέσης της κυπριακής σημαίας στην παγκόσμια κατάταξη προσδίδει στη Δημοκρατία το κύρος μεγάλου ναυτιλιακού κέντρου με δυνατή εκπροσώπηση στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα.

          Περαιτέρω, όπως ανέφερε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, από την κατάργηση ορισμένων τελών, όπως προτείνεται με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, υπολογίζεται μια μικρή μείωση των εσόδων του κράτους κατά περίπου €700.000, η οποία εκτιμάται ότι θα αντισταθμιστεί από την αύξηση των εσόδων (φόρος χωρητικότητας και έκδοση πιστοποιητικών) που θα προκύψουν, λόγω της αύξησης που αναμένεται να σημειωθεί στις εγγραφές πλοίων στο κυπριακό νηολόγιο ως αποτελέσματος της αναθεωρημένης τιμολογιακής πολιτικής.

          Οι εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Ναυτιλίας ενημέρωσαν την επιτροπή ότι κατά τη μελέτη των υπό συζήτηση κανονισμών μετά την κατάθεσή τους στη Βουλή εντοπίστηκαν μικρής έκτασης ασάφειες και κενά τα οποία εισηγούνται όπως διορθωθούν πριν από την προώθησή τους στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ζήτησε από την εκτελεστική εξουσία όπως καταθέσει στην επιτροπή νέο αναθεωρημένο κείμενο στο οποίο να περιληφθούν οι σχετικές διορθώσεις.  Συναφώς, η εκτελεστική εξουσία, υλοποιώντας την υπόδειξη της επιτροπής, απέστειλε σε αυτή νέο αναθεωρημένο κείμενο στο οποίο περιλήφθηκαν οι διορθώσεις σύμφωνα με τα πιο πάνω.

          Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι με βάση τον εξουσιοδοτικό νόμο, τον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμο του 2010, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης κανονισμών για καθορισμό μεταξύ άλλων των τελών και δικαιωμάτων που καταβάλλονται για τη νηολόγηση και εγγραφή πλοίων και σκαφών.  Ο εν λόγω εξουσιοδοτικός νόμος κατήργησε προηγούμενη νομοθεσία, τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμους του 1992 μέχρι 2007, διατηρώντας όμως σε ισχύ τα τέλη που προβλέπονται στο Πρώτο Παράρτημα αυτών μέχρι την κατάργηση και αντικατάστασή τους από τέλη που θα υιοθετηθούν με βάση τις διατάξεις του νέου εξουσιοδοτικού νόμου, ο οποίος επιτρέπει την αντικατάστασή τους με κανονισμούς.  Συναφώς, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προτείνεται η κατάργηση και αντικατάσταση μέρους του Πρώτου Παραρτήματος των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμων του 1992 μέχρι 2007, που αφορά τα ποντοπόρα εμπορικά κυπριακά πλοία.

          Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού έτυχαν των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

 

25 Σεπτεμβρίου 2019

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων