Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος                Χριστάκης Τζιοβάνης

          Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης                          Αντρέας Φακοντής

          Δημήτρης Δημητρίου                                    Κώστας Κώστα

          Ευθύμιος Δίπλαρος                                      Ηλίας Μυριάνθους

          Ζαχαρίας Ζαχαρίου                                       Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Σεπτεμβρίου 2019.  Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/1846 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2018 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, με στόχο την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.».

          Συγκεκριμένα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπεται η ενσωμάτωση των επικαιροποιημένων παραρτημάτων Α και Β της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Συμφωνία ADR), η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη την 30ή Σεπτεμβρίου 1957 και κυρώθηκε με τον περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) (Κυρωτικό) Νόμο του 2004 [Ν. 9(ΙΙΙ) του 2004], όπως αυτά εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2019. 

          Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, οι διατάξεις των παραρτημάτων της εν λόγω συμφωνίας επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως κάθε δύο χρόνια, και η τελευταία επικαιροποίησή τους μεταφέρθηκε στην εθνική έννομη τάξη με την τροποποίηση, το 2018, του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου [Ν. 91(Ι)/2018] ο οποίος εναρμονίστηκε με την «Οδηγία (ΕΕ) 2018/217 της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, για την προσαρμογή του τμήματος Ι.1 του παρατήματος Ι στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.».

          Σημειώνεται ότι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πρόνοιες της υπό συζήτηση Οδηγίας έπρεπε να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

25 Σεπτεμβρίου 2019

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων