Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος         Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιώργος Χατζηγεωργίου  
Κώστας Κωνσταντίνου Μη μέλη της επιτροπής:
Γεώργιος Τάσου Ντίνος Χατζηνικόλα
Σωτήρης Σαμψών  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε πέντε συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 8 Μαΐου και 30 Οκτωβρίου 2003. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αλιευτικών Καταφυγίων Νόμου, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή του.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι κυριότερες προτεινόμενες τροποποιήσεις στοχεύουν στα ακόλουθα:

 • Στην αύξηση των ποινών που προβλέπονται για ορισμένα αδικήματα.
 • Στην καθιέρωση συστήματος εξώδικης ρύθμισης για αδικήματα που προβλέπονται στον υπό τροποποίηση νόμο.
 • Στη μεταβίβαση της εξουσίας για κήρυξη αλιευτικών καταφυγίων από το Υπουργικό Συμβούλιο στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
 • Σκοπός των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 της νομοθεσίας περί Αλιευτικών Καταφυγίων, είναι η τροποποίηση των περί Αλιευτικών Καταφυγίων (Δικαιώματα Χρήσης) Κανονισμών, αναφορικά με την καταβολή δικαιωμάτων για ελλιμενισμό ή εναπόθεση σκάφους εντός των χώρων αλιευτικού καταφυγίου, καθώς και για τις περιπτώσεις απαλλαγής από την καταβολή τέτοιων δικαιωμάτων.

  Σκοπός των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 4 του περί Αλιευτικών Καταφυγίων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ρύθμισης Διαχείρισης και Λειτουργίας Αλιευτικών Καταφυγίων Κανονισμών, αναφορικά με τη μετακίνηση σκάφους ή οχήματος, καθώς και την ανέλκυση ή μετακίνηση σκάφους ή αντικειμένου που βυθίστηκε ή εγκαταλείφθηκε σε αλιευτικό καταφύγιο.

  Σύμφωνα με το διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, η προτεινόμενη τροποποίηση του περί Αλιευτικών Καταφυγίων Νόμου και των σχετικών κανονισμών κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή τους, αφού, όπως δήλωσε, η χρονοβόρα διαδικασία εκδίκασης αδικημάτων και οι μη αποτρεπτικές ποινές που αυτά προβλέπουν καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή της νομοθεσίας και ταλαιπωρούν αδικαιολόγητα το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού μελέτησε σε βάθος τον προτεινόμενο νόμο και τους προτεινόμενους κανονισμούς, αποφάσισε ομόφωνα, μεταξύ άλλων, όπως προβεί σε περαιτέρω τροποποίησή τους, ώστε να καθοριστούν με σαφήνεια και να κατηγοριοποιηθούν τα αδικήματα για τα οποία προβλέπεται εξώδικη ρύθμιση, με ταυτόχρονο καθορισμό του ύψους της ποινής που η διάπραξή τους επισύρει.

  Με βάση τις πιο πάνω ομόφωνες αποφάσεις της, η επιτροπή ζήτησε από τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να προβεί στην αναγκαία διαμόρφωση των προτεινόμενων νομοθετημάτων, υλοποιώντας τις αποφάσεις της και, ακολούθως, τα διαμορφωμένα κείμενα να τεθούν πάλι ενώπιον της επιτροπής για περαιτέρω μελέτη.

  Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ανταποκρινόμενος στην παράκληση της επιτροπής, διαμόρφωσε τα υπό συζήτηση προτεινόμενα νομοθετήματα, όπως αναφέρεται πιο πάνω, θέτοντάς τα εκ νέου ενώπιον της επιτροπής για περαιτέρω συζήτηση.

  Η επιτροπή, αφού μελέτησε τα αναθεωρημένα κείμενα του νομοσχεδίου και των κανονισμών, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τα υιοθέτησε ομόφωνα, επιφέροντας, έπειτα από συγκεκριμένη εισήγηση μέλους της, μόνο μία τροποποίηση. Η τροποποίηση αυτή αφορά την αύξηση του ποσού εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος της τοποθέτησης δικτύων μέσα στη λεκάνη του αλιευτικού καταφυγίου από £20 σε £30.

  Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αλιευτικών Καταφυγίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003».

  11 Νοεμβρίου 2003

   

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  Νομοσχέδιο

  Ο περί Αλιευτικών Καταφυγίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.
  (23.01.268.2002)

  Κανονισμοί

  1. Οι περί Αλιευτικών Καταφυγίων (Δικαιώματα Χρήσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003.
  (23.03.281.2002)

  2. Οι περί Ρύθμισης Διαχείρισης και Λειτουργίας Αλιευτικών Καταφυγίων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003.
  (23.03.282.2002)

   
       

  Back ] Up ] Next ]    

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων