Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος        

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Κίκης Γιάγκου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Γιάννος Λαμάρης

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Γιώργος Βαρνάβα

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Γιώργος Περδίκης

Νίκος Τορναρίτης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Μαΐου και στις 9, 23 και 30 Ιουνίου 2003. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 19 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθούν τα δικαιώματα που καταβάλλονται από αιτητές προς τις αρμόδιες αρχές για την έκδοση αδειών που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, η αναθεώρηση των ισχυόντων δικαιωμάτων κρίνεται αναγκαία, αφού έχουν παρέλθει είκοσι δύο χρόνια από τον καθορισμό τους, για να ανταποκρίνονται στο κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο αρμόδιες αρχές είναι όλα τα δημοτικά συμβούλια, οι έπαρχοι και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου συμφώνησαν με τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις των πιο πάνω δικαιωμάτων.

Η επιτροπή, στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τα προτεινόμενα δικαιώματα και, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει τα προτεινόμενα δικαιώματα ως ακολούθως:

1. Για την αναπαλαίωση κηρυγμένων διατηρητέων οικοδομών, περιλαμβανομένων τροποποιήσεων, αντί 30/οο που προτείνεται για όλες τις προβλεπόμενες κατηγορίες, 2ο/οο.

2. Για την ανέγερση ή επανοικοδόμηση, τροποποίηση ή επισκευή γεωργοκτηνοτροφικής οικοδομής ή για προσθήκη σε τέτοια οικοδομή, αντί 30/οο που προτείνεται για όλες τις προβλεπόμενες κατηγορίες επί της εκτιμημένης από την αρμόδια αρχή δαπάνης, 2ο/οο.

3. Για την τοπιοτέχνηση αυλών, κήπων κ.λπ., αντί 3% που προτείνεται για την Κατηγορία Α´, 2% για την Κατηγορία Β´ και 1,5% για την Κατηγορία Γ´ επί της εκτιμημένης από την αρμόδια αρχή δαπάνης, 2%, 1% και 0,5%, αντίστοιχα.

4. Για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης, αντί 10% που προτείνεται επί των δικαιωμάτων για έκδοση άδειας, με ελάχιστο ποσό για την Κατηγορία Α´ £20, για την Κατηγορία Β´ £15 και για την Κατηγορία Γ´ £10, 5% για όλες τις κατηγορίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

1η Ιουλίου 2003

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων