Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 9) του 2003»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος       

Ντίνος Χατζηνικόλα

Ζαχαρίας Κουλίας

Πρόδρομος Προδρόμου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Γιάννος Λαμάρης

Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 30 Ιουνίου 2003. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Υπουργός Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους £2.421.359 και η διάθεσή του για κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για τη δημιουργία, κατάργηση, αναβάθμιση θέσεων και για άλλες συναφείς ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο έχουν περιληφθεί οι ρυθμίσεις που παρέμειναν σε εκκρεμότητα ύστερα από την ψήφιση σε νόμο σχετικού Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 2002, με κάποιες διαφοροποιήσεις που κρίθηκαν αναγκαίες. Περιλαμβάνονται επίσης πρόνοιες για δημιουργία 480 νέων ή/και πρόσθετων θέσεων, κατάργηση 54 θέσεων, αναβάθμιση 4 θέσεων, σημείωση με διπλό σταυρό 4 θέσεων, διαγραφή του διπλού σταυρού από 20 θέσεις, μεταφορά από ένα κεφάλαιο ή/και άρθρο σε άλλο 88 θέσεων, καθώς και μετονομασία 153 θέσεων. Η συνολική μέση ετήσια μακροπρόθεσμη δαπάνη ανέρχεται σε £7.320.486.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα ενισχυθεί αισθητά η διοικητική υποδομή των Υπουργείων Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Συγκοινωνιών και Έργων και των τμημάτων/υπηρεσιών τους, καθώς και του Γραφείου Προγραμματισμού και της Στατιστικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών. Η ενίσχυση αυτή κρίνεται αναγκαία, ώστε να ολοκληρωθεί το εναπομείναν εναρμονιστικό έργο και, κυρίως, η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου. Μεγάλο μέρος των ρυθμίσεων έχει επίσης προκύψει από μελέτες οργάνωσης και στελέχωσης που διεξήγαγε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού είτε ύστερα από απόφαση της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού είτε ύστερα από αιτήματα των ίδιων των υπηρεσιών, με σκοπό την ύπαρξη ορθολογιστικών διοικητικών δομών, καθώς και την ενίσχυση της στελέχωσής τους, ώστε να καταστεί η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών πιο αποδοτική. Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια των πιο πάνω μελετών, λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ άλλων, η εναλλαξιμότητα και η βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

1η Ιουλίου 2003

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων