Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος

Άγις Αγαπίου

Ιωνάς Νικολάου

Ανδρέας Αγγελίδης

Μαρία Κυριακού

Ζαχαρίας Κουλίας

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2003. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου Προγραμματισμού και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ, παρ’ όλο που κλήθηκαν να παραστούν, δεν προσήλθαν στις εργασίες της επιτροπής, αλλά διεμήνυσαν ότι συμφωνούν με τους εν λόγω κανονισμούς.

Με τους κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, σκοπείται η αναθεώρηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Λειτουργού Συντονισμού στο Γραφείο Προγραμματισμού, με τη διεύρυνση των απαιτούμενων προσόντων για τις θέσεις, ώστε να μπορούν να τις διεκδικήσουν και νέοι πτυχιούχοι, όπως π.χ. κάτοχοι τίτλου ευρωπαϊκών σπουδών και λογιστικών, λόγω της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αναθεώρηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Γενικού Λογιστή στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, που κρίθηκε αναγκαία λόγω της αναθεώρησης του κρατικού μισθολογίου, η αναθεώρηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Κλινικού Ψυχολόγου στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και η δημιουργία νέου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Λειτουργού Υγείας στο Υπουργείο Υγείας για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή επιδημιολογικών ερευνών.

Με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών συμφώνησαν όλοι οι παριστάμενοι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση του πρώτου υπό αναφορά κανονισμού όπως αυτός έχει τελικά διαμορφωθεί, καθώς και την έγκριση των υπόλοιπων κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

23 Ιουνίου 2003

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Γραφείου Προγραμματισμού - Θέση Λειτουργού Συντονισμού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2003.

2. Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέση Λογιστή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2003.

3. Οι περί Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - Θέση Κλινικού Ψυχολόγου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2003.

4. Οι περί Υπουργείου Υγείας (Διοίκηση) - Θέση Λειτουργού Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2003.

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων