Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμος του 2003»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος   

Γεώργιος Γεωργίου

Κώστας Παπακώστας

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Κίκης Γιάγκου

Σοφοκλής Φυττής

Λευτέρης Χριστοφόρου

Γιώργος Βαρνάβα

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποίησε στις 5 Μαρτίου 2003. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής o γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθυντής του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ). Εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΠΕΕ, του ΣΙΤΟΠ και της ΠΕΠ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 2003 προβλέπει έξοδα ύψους £21.628.000 και έσοδα του ίδιου ύψους. Ο εν λόγω προϋπολογισμός προβλέπει δάνεια και εγγυήσεις μέσω του σχεδίου φερεγγυότητας, συνολικού ύψους £26.500.000, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως:

 • Ποσό ύψους £14.500.000, που αφορά παραχώρηση δανείων από τον ΚΦΙΚΒ μέσω του σχεδίου φερεγγυότητας για σπουδές, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επαγγελματική δραστηριοποίηση, νεοδημιουργούμενα ζευγάρια, σωματεία και οργανώσεις.
 • Ποσό £12.000.000, που αφορά παροχή εγγυήσεων μέσω του σχεδίου φερεγγυότητας για στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια που θα παραχωρηθούν από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ύψους £10.000.000 και £2.000.000 αντίστοιχα.
 • Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα προέρχονται από κρατική χορηγία, από άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το σχέδιο φερεγγυότητας και από αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων.

  Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως:

     

  £

  1. Διαχειριστικά έξοδα 1.032.278
  2. Παραχώρηση δανείων: 14.500.000
    - Σπουδές (11.900.000)
    - Νεοδημιουργούμενα ζευγάρια (800.000)
    - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (300.000)
    - Επαγγελματική δραστηριοποίηση (1.370.000)
    - Σωματεία, οργανώσεις (130.000)
  3. Επιχορήγηση επιτοκίου δανείων 1.250.000
  4. Πληρωμές λόγω εγγυήσεων 1.410.000
  5. Μεταφορά εισπράξεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας
  από αποπληρωμές δανείων, τόκων και πληρωμές λόγω εγγυήσεων
  3.400.000
  6. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 35.722
      -----------------
      £21.628.000

  Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε στην επιτροπή ότι η έγκριση του υπό αναφορά προϋπολογισμού επείγει, καθότι δε δύνανται να εγκριθούν δωδεκατημόρια για το μήνα Μάρτιο. Επιπρόσθετα, διαβίβασε στην επιτροπή τη θέση του νέου Υπουργού Οικονομικών για προώθηση της ψήφισης του εν λόγω προϋπολογισμού, μετά την ψήφιση του οποίου, ο ίδιος θα μελετήσει τις ανάγκες του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) και θα ενεργήσει ανάλογα.

  Οι εκπρόσωποι του ΚΦΙΚΒ δήλωσαν ότι ο φορέας αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ότι οι συνολικές πραγματικές ανάγκες του φορέα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003 ανέρχονται περίπου στο ποσό των £83.000.000. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι ζήτησαν από το Υπουργείο Οικονομικών όπως ο προϋπολογισμός του φορέα για το έτος 2003 ανέλθει στο ποσό των £38.700.000 από το οποίο ποσό £19.500.000 αφορά δανειοδοτήσεις με κεφάλαια του κεντρικού φορέα και ποσό £19.200.000 αφορά εγγυήσεις δανείων. Ωστόσο το Υπουργείο Οικονομικών, ανέφεραν, περιόρισε τα αιτήματα του φορέα στα ποσά που αναφέρονται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, μείωση για την οποία το διοικητικό συμβούλιο του φορέα εξέφρασε τη δυσφορία του, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη έγκρισης σχετικού συμπληρωματικού προϋπολογισμού εντός του έτους 2003.

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς γα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο φορέας κατά τη διεκπεραίωση του έργου του, μελέτησε τον υπό αναφορά προϋπολογισμό και διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιές του καταλήγοντας στα πιο κάτω:

  1. Θεωρεί ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός πρέπει να αυξηθεί σημαντικά.

  2. Επισημαίνει ότι εξακολουθεί η μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία εξέτασης και έγκρισης των σχετικών με το φορέα αιτήσεων, με αποτέλεσμα να προκαλείται μεγάλη ταλαιπωρία στους αιτητές.

  3. Διαπιστώνει ότι η ίση κατανομή των βαρών δεν έχει προχωρήσει σύμφωνα και με τη σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου για το θέμα. Στο σημείο αυτό η επιτροπή αναμένει ότι ο νέος Υπουργός Οικονομικών θα αντιμετωπίσει θετικά το ευρύτερο ζήτημα της ίσης κατανομής των βαρών μεταξύ του προσφυγικού κόσμου.

  4. Επισημαίνει ότι, με το δεδομένο ότι τα σχετικά με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ζητήματα που αποφασίστηκαν στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής και της ολομέλειας του σώματος εξακολουθούν να ισχύουν, έχει ζητήσει από το διοικητικό συμβούλιο του φορέα να ενημερώσει το συντομότερο το νέο Υπουργό Οικονομικών, ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να απαντήσει στην επιτροπή, ενώπιον της οποίας θα κληθεί σύντομα, τόσο για τα θέματα λειτουργίας του φορέα όσο και για τα θέματα χρηματοδότησής του.

  Περαιτέρω, η επιτροπή δεν υιοθέτησε τις προτεινόμενες στον εν λόγω προϋπολογισμό αναθεωρήσεις του μισθολογίου του προσωπικού του φορέα, γι’ αυτό και αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την απόρριψη των σχετικών κονδυλίων στο βαθμό που αυτές αφορούν τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις, επιφυλασσόμενη να επανέλθει και να συζητήσει διεξοδικά το θέμα, χωρίς την πίεση χρόνου που υπάρχει στο παρόν στάδιο.

  Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΦΙΚΒ για το 2003.

  11 Μαρτίου 2003

   
       

  Back ] Up ] Next ]    

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων