Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα.

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος           

Δημήτρης Συλλούρης

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ανδρέας Χρίστου

Χρίστος Κληρίδης

Σταύρος Ευαγόρου

Ανδρούλα Βασιλείου

Άγις Αγαπίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους αναφερόμενους στο επισυνημμένο παράρτημα κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2002. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός των πρώτων έξι κανονισμών του επισυνημμένου παραρτήματος, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 144 της νομοθεσίας περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, είναι η υιοθέτηση του σχετικού κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, που απαιτείται για να καταστεί δυνατή η ελευθεροποίηση του τομέα αυτού.

Σκοπός των υπ’ αριθμόν 7 κανονισμών του επισυνημμένου παραρτήματος, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 149 της ίδιας πιο πάνω νομοθεσίας, είναι να καθοριστεί ημερομηνία εφαρμογής ορισμένων άρθρων της νομοθεσίας αυτής, ώστε να παρέχεται η εξουσία στον Επίτροπο Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων να εφαρμόζει τους κανονισμούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Ειδικότερα, με τους περί Ποιότητας Υπηρεσιών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμούς ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των παροχέων σταθερής φωνητικής υπηρεσίας με σημαντική ισχύ στην αγορά και με παρουσία σε αυτή πέραν των δεκαοκτώ μηνών, καθώς και οι υποχρεώσεις των παροχέων καθολικής υπηρεσίας και κινητής τηλεφωνίας.

Με τους περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμούς ρυθμίζονται οι διαδικασίες καθορισμού και υποβολής των διοικητικών τελών αδειών σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Σκοπός των περί Δημόσιων Ακροάσεων Κανονισμών είναι η ρύθμιση των διαδικασιών δημόσιων ακροάσεων σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία, οι οποίες πρέπει να προηγηθούν οποιασδήποτε χορήγησης άδειας και του καθορισμού οποιουδήποτε τέλους διασύνδεσης με βάση τους σχετικούς κανονισμούς.

Με τους περί Συμφωνιών Διασύνδεσης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμούς σκοπείται η ρύθμιση του πλαισίου σύναψης συμφωνιών διασύνδεσης σύμφωνα με την ίδια πιο πάνω νομοθεσία και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι εν λόγω κανονισμοί καθορίζουν ειδικότερα τους οργανισμούς που έχουν δικαίωμα και υποχρέωση διασύνδεσης, τη διαδικασία σύναψης των σχετικών συμφωνιών και τα θέματα που μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτές.

Με τους περί Ρυθμίσεως Γενικών Εξουσιοδοτήσεων και Ειδικών Αδειών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμούς καθορίζεται το πλαίσιο χορήγησης γενικών εξουσιοδοτήσεων και ειδικών αδειών και οι όροι που θα συνοδεύουν κάθε άδεια με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς και τα διοικητικά πρόστιμα που μπορεί να επιβάλλονται στους αδειούχους σε περίπτωση παραβίασης των όρων της άδειας.

Με τους περί Υπολογισμού Τελών Διασύνδεσης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμούς καθορίζονται οι διαδικασίες καθορισμού των τελών διασύνδεσης, οι υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού των παροχέων δικτύων και υπηρεσιών με σημαντική ισχύ στην αγορά, καθώς και οι μέθοδοι καταλογισμού του κόστους και των εσόδων σε χωριστούς λογαριασμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε από τους αρμοδίους πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες σε σχέση με τους υπό εξέταση κανονισμούς και αφού έλαβε σοβαρά υπόψη τη δέσμευση του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ότι η υπηρεσία του είναι έτοιμη να εφαρμόσει τους υπό αναφορά κανονισμούς, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

17 Δεκεμβρίου 2002

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

1.

Οι περί Ποιότητας Υπηρεσιών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002.

2.

Οι περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002.

3.

Οι περί Δημόσιων Ακροάσεων Κανονισμοί του 2002.

4.

Οι περί Συμφωνιών Διασύνδεσης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002.

5.

Οι περί Ρυθμίσεως Γενικών Εξουσιοδοτήσεων και Ειδικών Αδειών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002.

6.

Οι περί Υπολογισμού Τελών Διασύνδεσης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002.

7.

Οι περί Ενάρξεως Ισχύος Ορισμένων Άρθρων του περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου Κανονισμοί του 2002.

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων