Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 2003»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος        Γιάννος Λαμάρης
Άριστος Χρυσοστόμου Πρόδρομος Προδρόμου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αναπροσαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2003 των συντελεστών των τελωνειακών δασμών, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ της Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Δημοκρατίας έναντι του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Περαιτέρω, προτείνονται ορισμένες τροποποιήσεις που στοχεύουν στην κατάργηση ορισμένων δασμολογικών απαλλαγών, σύμφωνα με σχετικές δεσμεύσεις έναντι της ΕΕ για κατάργηση των φορολογικών κινήτρων που ενδέχεται να συνιστούν κρατική ενίσχυση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Αναπροσαρμογή των δασμών για τα αλιευτικά προϊόντα, με την ενσωμάτωση της δεύτερης μείωσης των προτιμησιακών δασμών (κατά το 1/3 των συντελεστών των προτιμησιακών δασμών που ίσχυαν το 2001), την υιοθέτηση των συντελεστών του κοινού εξωτερικού δασμολογίου (ΚΕΔ) για τα αλιευτικά προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών, που σήμερα επιβαρύνονται με συντελεστές δασμών χαμηλότερους από τους συντελεστές του ΚΕΔ, και μείωση των υφιστάμενων γενικών δασμών, οι οποίοι είναι ψηλότεροι από τους συντελεστές του ΚΕΔ, κατά το ήμισυ της διαφοράς σε σχέση με τους συντελεστές του ΚΕΔ.

2. Μειώσεις των δασμών για προϊόντα του παραρτήματος Ι του πρωτοκόλλου του 1987 για τη Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης Κύπρου-ΕΕ.

3. Τροποποιήσεις του τέταρτου πίνακα με την κατάργηση ορισμένων δασμολογικών απαλλαγών εξαιτίας των δεσμεύσεων της Κύπρου έναντι της ΕΕ.

Συναφώς γίνεται εισήγηση όπως οι διαφοροποιήσεις που προτείνονται σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της κατάργησης των προστατευτικών δασμών, συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

1. Η σταδιακή κατάργηση των εισαγωγικών δασμών, με τους οποίους επιβαρύνονται τα αλιευτικά προϊόντα κοινοτικής και κυπριακής προέλευσης με τρεις ισόποσες διαδοχικές μειώσεις, με πρώτη μείωση την 1η Ιανουαρίου 2002.

2. Η αναπροσαρμογή των δασμών σε προϊόντα για την παραγωγή των οποίων δε χρησιμοποιούνται εγχώριες πρώτες ύλες, όπως είναι τα ζαχαρώδη προϊόντα, τσίχλες, παστίλιες, καραμέλες, σοκολάτες, μπισκότα, γκοφρέτες, ζυμαρικά, είδη αρτοποιίας και αντλίες, σύμφωνα με τα πιο κάτω:

α. Οι “κατ’ αξίαν” γενικοί εισαγωγικοί δασμοί να μειωθούν σε τρία στάδια και συγκεκριμένα, κατά 30% επί της διαφοράς των υφιστάμενων “κατ’ αξίαν” συντελεστών και των συντελεστών του ΚΕΔ του 2001 από την 1η Ιανουαρίου 2002 και 1η Ιανουαρίου 2003 και κατά 40% με την ένταξη στην ΕΕ, ενώ ο “ειδικός δασμός” (specific) να διατηρηθεί μέχρι την ένταξη στα σημερινά επίπεδα.

β. Οι ανώτατοι γενικοί εισαγωγικοί δασμοί στα ζαχαρώδη προϊόντα και τις σοκολάτες να μειωθούν κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες από την 1η Ιανουαρίου 2002 και κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες από την 1η Ιανουαρίου 2003.

γ. Οι ανώτατοι γενικοί δασμοί στα είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής να μειωθούν κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες από την 1η Ιανουαρίου 2002 και κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες από την 1η Ιανουαρίου 2003.

δ. Οι προτιμησιακοί δασμοί τόσο οι “κατ’ αξίαν” και οι “ειδικοί” όσο και οι “ανώτατοι” να μειωθούν κατά 30% από την 1η Ιανουαρίου 2002 και κατά 30% από την 1η Ιανουαρίου 2003, ενώ το υπόλοιπο 40% να απαλειφθεί με την ένταξη.

Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνεται επίσης μια σειρά άλλων ρυθμίσεων που είναι οι ακόλουθες:

1. Η κατάργηση από την 1η Ιανουαρίου 2003 της απαλλαγής που απολαύουν οι αλλοδαπές εταιρείες και το αλλοδαπό προσωπικό που απασχολείται σε αυτές, όσον αφορά αυτοκίνητα τύπου “saloon” και παντός εδάφους (4x4) και όλο το γραφειακό και οικιακό εξοπλισμό τους (εκτός επίπλων). Επειδή προβλέπεται ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002, που θα ισχύει η υπό αναφορά απαλλαγή, θα υπάρχουν στο Αρχιτελωνείο αιτήσεις για απαλλαγή που δε θα έχουν διεκπεραιωθεί, προτείνεται μεταβατική ρύθμιση μέχρι την 31η Μαρτίου 2003, έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα αυτών οι οποίοι θα έχουν υποβάλει σχετικές αιτήσεις μέχρι το τέλος του 2002.

2. Η κατάργηση της παραχώρησης δασμολογικών απαλλαγών σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι απαλλαγές αυτές αφορούν μηχανήματα, συσκευές, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό (περιλαμβανομένων δίσκων και μαγνητοταινιών), μέρη, εξαρτήματα και υλικά, εκτός των επίπλων, των ειδών αναλώσιμης φύσης, όπως για παράδειγμα καύσιμα, γραφική ύλη κ.λπ., των οχημάτων (πλην των οχημάτων τύπου van), τα οποία είναι αναγκαία για την εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Συναφώς αναφέρεται ότι, με βάση νομοθεσία που ψηφίστηκε από τη Βουλή, από την 1η Ιανουαρίου 2003 καταργούνται και οι δασμολογικές απαλλαγές που απολαύει το ΡΙΚ όπως και όλοι οι άλλοι ημικρατικοί οργανισμοί.

3. Η παραχώρηση δασμολογικών απαλλαγών για οποιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά εισάγονται από την εταιρεία “Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ” και την εταιρεία “Eurocypria Airlines Ltd” για χρήση στο χώρο του αερολιμένα ή πάνω σε αεροσκάφη για τη λειτουργία, συντήρηση και γενικά την εξυπηρέτηση αεροσκαφών ή των επιβατών τους, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου και τη γραφική ύλη, και για αεροσκάφη που εισάγονται από τις εταιρείες αυτές.

4. Η παραχώρηση δασμολογικών απαλλαγών για έντυπα, ταινίες και σφραγίδες σήμανσης ή καταμέτρησης δελτίων και παρόμοια είδη αναγκαία για την κανονική λειτουργία του σχεδίου ελληνικών προγνωστικών ποδοσφαίρου (ΠΡΟ-ΠΟ), τα οποία εισάγονται από το Γραφείο του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου της Ελλάδος που εδρεύει στην Κύπρο.

5. Η παραχώρηση δασμολογικών απαλλαγών για λέβητες, μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, εξοπλισμό, πρώτες ύλες και λοιπά υλικά και αντικείμενα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου και τη γραφική ύλη που εισάγονται για χρήση από την εταιρεία “Δασικές Βιομηχανίες Λτδ”.

Οι πιο πάνω απαλλαγές με βάση αποφάσεις του Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων συνιστούν δημόσια ενίσχυση που αντίκειται στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να καταργηθούν μέχρι τις 30 Απριλίου 2003.

Τέλος, με το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η τροποποίηση του κώδικα απαλλαγής όσον αφορά τη δασμολογική απαλλαγή για επιβατικά οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν έντεκα με δώδεκα πρόσωπα, περιλαμβανομένου του οδηγού, τα οποία εισάγονται από ή για λογαριασμό πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τέσσερα ή περισσότερα τέκνα. Η προτεινόμενη τροποποίηση διαλαμβάνει ότι θα δικαιούνται ατελή εισαγωγή των υπό αναφορά οχημάτων μόνο όσοι έχουν τέσσερα παιδιά και άνω και είναι δικαιούχοι παροχής επιδόματος τέκνου με βάση τον περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμο του 2002 [Αρ. 167(Ι) του 2002], που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 26 Ιουλίου 2002 και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003 και με τον οποίο εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια για την παραχώρηση επιδόματος τέκνου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί ως θέμα αρχής τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο ως προς το σύνολο των προνοιών του, με εξαίρεση τις πρόνοιες με τις οποίες διαφοροποιείται το καθεστώς παραχώρησης δασμολογικής απαλλαγής σε πολύτεκνες οικογένειες για αγορά επιβατικού οχήματος και την πρόνοια με την οποία καταργείται η παραχώρηση δασμολογικών απαλλαγών σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Η επιτροπή, προβαίνοντας στην πιο πάνω εισήγησή της για εξαίρεση από τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου των προτάσεων που αφορούν τη διαφοροποίηση της μεταχείρισης των ραδιοφωνικών και των τηλεοπτικών σταθμών και των πολυτέκνων, σύμφωνα με τα πιο πάνω, δηλώνει ότι τα θέματα που αφορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να εξεταστούν στα πλαίσια της αναθεώρησης της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. Όσον αφορά τις δασμολογικές απαλλαγές που απολαύουν οι πολύτεκνοι, η επιτροπή κρίνει ότι το όλο θέμα θα πρέπει να παραμείνει σε εκκρεμότητα, μέχρι να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις που αφορούν γενικότερα την παροχή επιδομάτων σε πολύτεκνες οικογένειες.

18 Δεκεμβρίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων