Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 11) του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος          

Γιάννος Λαμάρης

Άριστος Χρυσοστόμου

Πρόδρομος Προδρόμου

Γιώργος Λιλλήκας

Μαρία Κυριακού

Σταύρος Ευαγόρου

Δώρος Θεοδώρου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνέχισε τη μελέτη του πιο πάνω νομοσχεδίου σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2002, στην οποία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Όπως είναι γνωστό, μέρος του νομοσχεδίου, συνολικής πίστωσης £109.246.580, ψηφίσθηκε σε νόμο την 21η Νοεμβρίου 2002 και παρέμεινε σε εκκρεμότητα το υπόλοιπο μέρος, που αφορά πιστώσεις ύψους £4.309.990 για διάφορους σκοπούς και προγράμματα που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα.

Στο στάδιο της μελέτης του μέρους του υπό αναφορά νομοσχεδίου που εκκρεμεί, η επιτροπή ζήτησε από την εκτελεστική εξουσία την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους προβλέπεται να διατεθούν οι σχετικές πιστώσεις, τα οποία έκρινε απαραίτητα για πληρέστερη ενημέρωσή της. Στη βάση των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, η επιτροπή διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις σε σχέση με ορισμένες από τις προτεινόμενες πιστώσεις:

1. Αναφορικά με τη ζητούμενη διάθεση πιστώσεων ύψους £255.000 για εγκατάσταση προπαρασκευασμένων οικιστικών μονάδων για στέγαση των οικογενειών αθιγγάνων, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Σταύρος Ευαγόρου, παρ’ όλο που τάσσεται υπέρ της έγκρισης του εν λόγω κονδυλίου, διατυπώνει παράλληλα τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

α. Στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούνται από την εγκατάσταση των αθιγγάνων παρατηρούνται αδυναμίες ως προς τη συνεννόηση και το συντονισμό μεταξύ της κυβέρνησης και των τοπικών αρχών.

β. Από την παρουσία των αθιγγάνων προκύπτουν προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς, γι’ αυτό και υπάρχει ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών στους χώρους εγκατάστασής τους, όπως υγειονομική περίθαλψη, ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, τροχοδρόμηση διαδικασιών για άμεση επαφή τους με τις κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, καθώς και λήψης μέτρων για την απασχόλησή τους.

γ. Στις περιοχές όπου φιλοξενούνται οι αθίγγανοι τίθεται και θέμα ασφάλειας, γι’ αυτό και υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω αστυνόμευση των περιοχών αυτών.

2. Όσον αφορά το κονδύλι ύψους £6.000, που αφορά τη διάθεση πιστώσεων για καταβολή ετήσιου ειδικού επιδόματος ευθύνης σε όλους τους επάρχους, ύψους £1.000 ετησίως, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2002, μέσα στα πλαίσια της γενικής συμφωνίας για την αναθεώρηση του κρατικού μισθολογίου, η επιτροπή, παρ’ όλο που τάσσεται υπέρ της έγκρισης του εν λόγω κονδυλίου, δηλώνει και πάλι κατηγορηματικά την απαρέσκειά της για την άνιση μεταχείριση που προκύπτει μέσα από τις πρόνοιες του νόμου αναφορικά με το κρατικό μισθολόγιο. Ειδικότερα, η επιτροπή αναφέρεται στη διαφορετική μισθολογική μεταχείριση μεταξύ θέσεων της ίδιας κατηγορίας, όπως είναι οι διευθυντές υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών των υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων, κρίνοντας τη στάση της κυβέρνησης ως απαράδεκτη και αντιδεοντολογική. Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί χωρίς αιτιολογία υπαλλήλους της ίδιας κατηγορίας και αποτελεί δυσμενή διάκριση, που πλήττει τελικά το ευρύτερο συμφέρον της δημόσιας υπηρεσίας.

3. Ως προς το κονδύλι ύψους £259.990, που προορίζεται για καταβολή ετήσιου ποσού ύψους £260.000 στην Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, σε δικαιούχους κοινοτάρχες, υπό μορφή μηνιαίας συνταξιοδοτικής αποζημίωσης, στη βάση του καθορισμού του ύψους της αποζημίωσης βάσει κριτηρίων που θα συμφωνηθούν εκ των προτέρων με την Ένωση Κοινοτήτων, η επιτροπή τάσσεται υπέρ της αναβολής έγκρισης του υπό αναφορά κονδυλίου προς αποφυγή οποιωνδήποτε διακρίσεων μεταξύ των κοινοταρχών. Η επιτροπή δηλώνει ότι η συνταξιοδοτική αυτή αποζημίωση πρέπει να επεκταθεί και να καλύψει όλους τους αιρετούς κοινοτάρχες, καθώς επίσης και αυτούς που είχαν διατελέσει κοινοτάρχες μετά το 1979 και για το λόγο αυτό έχει ζητήσει και αναμένει στοιχεία για τον αριθμό των επηρεαζομένων.

4. Τέλος, ως προς το κονδύλι ύψους £500.000 για κάλυψη της επιδότησης ζημιών για το 2001 των Περιφερειακών Εταιρειών Αστικών και Αγροτικών Λεωφορείων (ΠΕΑΛ), η επιτροπή, παρά το γεγονός ότι τάσσεται υπέρ της έγκρισης του υπό αναφορά κονδυλίου, εκφράζει την άποψη ότι η εφαρμογή του υπό αναφορά συστήματος είναι δαπανηρή, χωρίς να υπάρχει το αντίστοιχο όφελος προς τον πολίτη, γι’ αυτό και χρήζει ριζικής αναθεώρησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των πιο πάνω θέσεων/παρατηρήσεών της, υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης των υπό εκκρεμότητα ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων, με εξαίρεση το κονδύλι που αφορά την παροχή συνταξιοδοτικών αποζημιώσεων στους κοινοτάρχες, το οποίο κρίνει ότι χρήζει περαιτέρω μελέτης, και, διαμορφώνοντας ανάλογα το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 14) του 2002».

11 Δεκεμβρίου 2002

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Ζητούμενη πίστωση £

Σκοπός

1.

567.000

Κάλυψη των υπερωριών των μελών της αστυνομίας που ασχολούνται: (α) με την επιτήρηση των ακτών της Κύπρου, μέσα στα πλαίσια του σχεδίου για το συνεχή έλεγχο των συνόρων του κράτους (£248.000)· (β) με την ασφαλή φύλαξη των λειψάνων προσώπων που ετάφησαν στα κοιμητήρια Λακατάμειας και Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τα οποία βρίσκονται στο εργαστήριο των “Γιατρών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα” (£81.000)· (γ) με την αστυνόμευση των ισραηλινών ποδοσφαιρικών αγώνων (£238.000).

2.

686.000

Κάλυψη των αυξημένων δαπανών λόγω: (α) απρόβλεπτων επιδιορθώσεων που προέκυψαν κατά την καθιερωμένη συντήρηση του Ε/Π “Ακρίτας”· (β) της προκαταβολής με την υπογραφή του συμβολαίου για την επικείμενη συντήρηση του Ε/Π “Απόλλων”, που προγραμματιζόταν να αποσταλεί στην Ελλάδα περί το τέλος Οκτωβρίου· (γ) απρόβλεπτων εξόδων κατά την επισκευή των μηχανών του Α/Φ “Ερμής”, που ξεκίνησε στο τέλος του 2001 και τελείωσε το Φεβρουάριο του 2002· (δ) της αυξημένης κατανάλωσης καυσίμων από τα πλωτά μέσα λόγω των αυξημένων περιπολιών των αστυνομικών ακάτων για φρούρηση των ακτών και παρεμπόδιση λαθρομεταναστών να εισέλθουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας· (ε) της αύξησης των τιμών των πετρελαιοειδών· (στ) της αύξησης του ΦΠΑ από 1.7.2002 σε 13%.

3.

1.891.000

Κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για καταβολή αυξημένης κρατικής χορηγίας στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, η οποία καθίσταται αναγκαία για υλοποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού του ΡΙΚ όπως αυτός ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων [Νόμος Αρ. 25(ΙΙ)/2002].

4.

255.000

Διάθεση πιστώσεων για εγκατάσταση προπαρασκευασμένων οικιστικών μονάδων, παρόμοιων με αυτές που θα τοποθετηθούν στο Κέντρο Υποδοχής Κοφίνου, στις περιοχές στις οποίες θα μετακινηθούν οι αθίγγανοι: (α) Εντός και στην περιφέρεια της πόλης της Λεμεσού· (β) στην περιοχή Πολεμιδιών· (γ) στην περιοχή Μουτταγιάκας.

5.

6.000

Διάθεση πιστώσεων για καταβολή ετήσιου ειδικού επιδόματος ευθύνης σε όλους τους επάρχους, ύψους £1.000 ετησίως, με ισχύ από 1.1.2002, στα πλαίσια της γενικής συμφωνίας για την αναθεώρηση του κρατικού μισθολογίου.

6.

259.990 (Παραμένει σε εκκρεμότητα για περαιτέρω μελέτη.)

Διάθεση πρόσθετων πιστώσεων για καταβολή ετήσιου ποσού ύψους £260.000 στην Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, το οποίο θα καταβάλλεται σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις στους δικαιούχους κοινοτάρχες υπό μορφή συνταξιοδοτικής αποζημίωσης, νοουμένου ότι το ύψος της αποζημίωσης αυτής θα καθοριστεί με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που θα συμφωνηθούν με την Ένωση Κοινοτήτων εκ των προτέρων.

7.

500.000

Κάλυψη της επιδότησης ζημιών (για το 2001) οικονομικών χρήσεων των ΠΕΑΛ, που προκύπτει στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης.

8.

145.000

Κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την ασφάλεια/ φρούρηση των νοσοκομείων λόγω ανάθεσης του συμβολαίου φρούρησης για όλα τα νοσοκομεία, εκτός από το νοσοκομείο Πάφου, στην εταιρεία “Group 4” με αυξημένη τιμή μονάδας και αυξημένες ώρες φρούρησης.

11 Δεκεμβρίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων