Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 7) του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος  

Γιάννος Λαμάρης

Γιώργος Λιλλήκας

Πρόδρομος Προδρόμου

Σταύρος Ευαγόρου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρία Κυριακού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 26 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2002. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και άλλοι κυβερνητικοί αρμόδιοι.

Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή, ήταν η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους £42.820.810 και η διάθεσή του για διάφορους σκοπούς και προγράμματα που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα.

Όπως είναι γνωστό, κατά τη μελέτη του υπό αναφορά νομοσχεδίου κρίθηκε σκόπιμο να προωθηθούν κατά προτεραιότητα στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση δύο από τις ζητούμενες συμπληρωματικές πιστώσεις συνολικού ύψους £3.334.430 οι οποίες θα διατεθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Την παροχή στην Ένωση Δήμων Κύπρου ποσού ύψους £1.500.000 ετησίως ως αποζημίωση για την κατάργηση των διαπυλίων στους δήμους.

2. Την αύξηση κατά £1.494.740 της κρατικής χορηγίας που παρέχεται στους δήμους, ώστε το ολικό ποσό που θα παρασχεθεί για το σκοπό αυτό να ανέλθει στα £11.803.740, που ισούται με το 1% επί του συνόλου των εισπράξεων από τους άμεσους και έμμεσους φόρους για το 2001.

3. Την κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προέκυψε από την εργοδότηση σχολικών βοηθών και συνοδών στα πλαίσια της εφαρμογής του Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου [Νόμος Αρ. 113(Ι) του 1999].

Οι πιο πάνω ζητούμενες πιστώσεις εγκρίθηκαν από την ολομέλεια του σώματος στις 20 Ιουνίου 2002.

Η επιτροπή, προχωρώντας στην εξέταση του εναπομένοντος νομοσχεδίου, ζήτησε πρόσθετες εξηγήσεις και στοιχεία για διάφορα κονδύλια που περιλαμβάνονται σε αυτό, τα οποία και κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών, κατά τη διάρκεια της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου με επιστολή του, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2002, πληροφόρησε τη Βουλή ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να διαθέσει πρόσθετο ποσό ύψους £6.000.000 για την αγορά φαρμάκων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Λόγω όμως του επείγοντος του όλου θέματος και για να επισπευσθεί η όλη διαδικασία, το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε σκόπιμο να ζητήσει από την επιτροπή τη συμπερίληψη της εν λόγω ζητούμενης πρόσθετης συμπληρωματικής πίστωσης στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς διάθεσης όλων των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων, οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα που επισυνάπτεται, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής, βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, συμφωνούν με το σύνολο των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων, διαφωνούν όμως με την πρόσθετη πίστωση ύψους £135.812 που ζητείται για την κάλυψη της πρώτης δόσης που απαιτείται για την αποπληρωμή του δανείου που συνήψε το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 με σκοπό την ανέγερση ιδιόκτητου οικήματος. Σημειώνεται ότι οι λόγοι της διαφωνίας τους είναι ταυτόσημοι με άλλες θέσεις τους για το ίδιο θέμα που διατυπώθηκαν με αφορμή την υποβολή ανάλογων αιτημάτων σε σχέση με τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό.

3 Ιουλίου 2002

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

 

Ζητούμενη πίστωση

Σκοποί

 

£

 

1.

30.000

Κάλυψη των απολαβών ενός εμπειρογνώμονα για θέματα Κυπριακού στη Νομική Υπηρεσία.

2.

60.000

Κάλυψη των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν για τη διερεύνηση αριθμού ποινικών υποθέσεων λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στο ΧΑΚ. (Νομική Υπηρεσία).

3.

20.000

Κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την προστασία των μαρτύρων και των μελών των οικογενειών τους σύμφωνα με τον περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμο του 2001. (Νομική Υπηρεσία).

4.

30.000

Κάλυψη των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν από τη μίσθωση των υπηρεσιών ενός λογιστή και τις υπηρεσίες εταιρειών που ασχολούνται με έρευνες αγοράς για εξειδικευμένα θέματα. (Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού).

5.

54.535

Κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων και Προσωπικού Χαρακτήρα για την περίοδο που λήγει την 31η Δεκ. 2002 σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων και Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001 [Νόμος Αρ. 138(Ι) του 2001].

6.

3.058.478

Κάλυψη της πρώτης και δεύτερης δόσης δανείου που συνήψε το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ύψους £6.000.000 για παροχή οικονομικής βοήθειας στους πατατοπαραγωγούς της εαρινής εσοδείας για το 2000.

7.

46.593

Καταβολή επιδόματος καταδύσεων στα μέλη της Αστυνομίας που υπηρετούν σε ομάδες καταδυτών σύμφωνα με την Κανονιστική Διοικητική Πράξη με αριθμό 442/2001. (ΚΔΠ 442/2001).

8.

41.798

Κάλυψη του κόστους της πρόσληψης έντεκα Ειδικών Αστυφυλάκων για την περίοδο από 1η Ιουν. 2002 - 31η Δεκ. 2002 για φρούρηση των γραφείων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

9.

2.000

Κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της νεοσυσταθείσας Συμβουλευτικής Επιτροπής Συνεργατικής Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 5 των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων του 1985 έως 2001.

10.

157.079

Κάλυψη των απολαβών σαράντα ενός έκτακτων Ασφαλιστικών Λειτουργών (Κλίμακα Α2) στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που προσλήφθηκαν από 1η Μαρτ. 2002 - 31η Δεκ. 2002 σύμφωνα με τους περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμους του 1995 έως 2001.

11.

562.500

Κάλυψη των εξόδων επιδότησης των κομίστρων των ηλικιωμένων για το 2002. (Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

12

1.240.000

Κάλυψη της ειδικής χορηγίας προς τις πενταμελείς οικογένειες στις οποίες θα χορηγείται πρόσθετα το ποσό των £60 ετησίως. [Νόμος Αρ. 9(Ι) του 2002].

13.

7.999.990

Διάθεση πιστώσεων για την παροχή επιδόματος τέκνου για το τρίτο παιδί. [Νόμος Αρ. 8(Ι) του 2002].

14.

40.000

Κάλυψη της αυξημένης δαπάνης για έξοδα συντήρησης και απέλασης λόγω άφιξης μεγάλου αριθμού λαθρομεταναστών. Ποσό £22.000 αφορά ναύλα του σκάφους «Mary John», καθώς και αποζημιώσεις για ζημιές που έκαναν οι παράνομοι μετανάστες σε αυτό κατά την περίοδο από τις 22.9.2000 μέχρι τις 4.10.2000.

15.

632.000

Κάλυψη πληρωμών σε συνεργατικά ιδρύματα για τα δάνεια που παραχωρήθηκαν σε δικαιούχους με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. [Νόμος Αρ. 14(ΙΙ) του 2002].

16.

2.721.000

(α) Διάθεση πρόσθετων πιστώσεων συνολικού ύψους £2.721.000 που κατέστησαν αναγκαίες ύστερα από την ψήφιση του περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμου του 2002 [Νόμος Αρ. 14(ΙΙ) του 2002] για: (i) Kάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Φορέα (£178.000). (ii) Aύξηση της επιχορήγησης των επιτοκίων που παραχωρούνται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με εγγύηση του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (£243.000). (iii) Aύξηση του αριθμού των παραχωρούμενων από το Φορέα δανείων μέσα στο τρέχον έτος (£2.300.000). (β) Αύξηση των εγγυήσεων που θα παραχωρήσει ο Φορέας μέσα στο τρέχον έτος από £10.000.000 σε £10.500.000 (£8.750.000 για στέγαση και £1.750.000 για επαγγελματική δραστηριοποίηση).

17.

35.000

Κάλυψη της δαπάνης που προέκυψε από τη μίσθωση υπηρεσιών ενός νομικού και ενός κατάλληλα καταρτισμένου ατόμου για την εκτέλεση εργασιών διοικητικής και οργανωτικής φύσεως του Γραφείου του Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων.

18.

9.000

Κάλυψη των αποζημιώσεων των υπόλοιπων υπαλλήλων της εταιρείας «The Cyprus Asbestos Mines Ltd» η οποία βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

19.

16.500.000

Κάλυψη του ταμειακού ελλείμματος που θα προκύψει στα λειτουργικά έξοδα και έσοδα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για την περίοδο από 1η Ιαν. 2002 - 30 Σεπτ. 2002.

20.

95.615

Κάλυψη της δαπάνης για την παραχώρηση ποσού £95.615 που αντιπροσωπεύει ποσοστό 0,1% του συνόλου του ετήσιου μισθολογίου την 31η Δεκ. 2001 του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για ενίσχυση των ταμείων ευημερίας των συντεχνιών του προσωπικού αυτού.

21.

180.000

Κάλυψη των αυξημένων αναγκών λειτουργίας της ερευνητικής επιτροπής για διεξαγωγή έρευνας στο Χρηματιστήριο.

22.

54.000

Κάλυψη της καταβολής αποζημιώσεων στους γεωργούς των οποίων οι καλλιέργειες έχουν υποστεί ζημιές από τα αγρινά κατά το 2001.

23.

4.200.000

Κάλυψη της δαπάνης παραχώρησης αναδρομικής αύξησης στο ωρομίσθιο εργατικό προσωπικό που ανέρχεται στο 2,4% από 1η Ιαν. 2001 και στο 5,3% από 1η Μαρτ. 2002, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης του 2,4% του 2001. Για κατανομή σε και επανακατανομή από άλλα κεφάλαια και άρθρα με εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών.

24.

7.500

Κάλυψη της δαπάνης που προέκυψε με τη δημιουργία μιας ωρομίσθιας θέσης Αχθοφόρου/Κλητήρα/Εργάτη Αποθήκης για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

25.

100.000

Επιχορήγηση του Θεάτρου Ριάλτο με ποσό £100.000

26.

135.812

Κάλυψη της αυξημένης δαπάνης του κονδυλίου αυτού που απαιτείται για την καταβολή της πρώτης δόσης για την αποπληρωμή του δανείου που συνήψε το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 με το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αγίου Δομετίου Λτδ.

27.

1.098.000

Κάλυψη των πιο κάτω δαπανών: (α) £970.000 θα καταβληθούν στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για κάλυψη οφειλών σχετικά με την αγορά και συντήρηση του αναμεταδότη στο δορυφόρο SIRIUS II. (β) Πληρωμή £128.000 για κάλυψη του μισθώματος για τη σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας μέσω του SIRIUS II η οποία εκ παραδρομής δεν καταβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2001.

28.

250.000

Κάλυψη των πιο κάτω δαπανών: (α) Αυξημένων ασφαλίστρων για τον Αερολιμένα Λάρνακας για την περίοδο από 8.6.2002 - 7.6.2003. (β) Αγορά υπηρεσιών ασφάλειας/φρούρησης στον Αερολιμένα Λάρνακας για ολόκληρο το 2002.

29.

85.000

Κάλυψη των πιο κάτω δαπανών: (α) Αυξημένων ασφαλίστρων για τον Αερολιμένα Πάφου για την περίοδο από 8.6.2002 - 7.6.2003. (β) Αγορά υπηρεσιών ασφάλειας/φρούρησης στον Αερολιμένα Πάφου για ολόκληρο το 2002.

30.

40.480

Κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την καταβολή επιδόματος στους Νοσηλευτές Αγροτικών Κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας για εγγραφή ασθενών και είσπραξη τελών.

31.

6.000.000

Κάλυψη της δαπάνης για την αγορά φαρμάκων μέσα στο τρέχον έτος.

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων