Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση του καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων

Παρόντες:

Ανδρέας Χρίστου, πρόεδρος  

Ιωνάς Νικολάου

Άγις Αγαπίου

Δώρος Θεοδώρου

Δημήτρης Συλλούρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε τον πιο πάνω κατάλογο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της ΠΑΣΥΔΥ.

Με τον πιο πάνω κατάλογο των θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, ο οποίος κατατίθεται στη Βουλή σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία, σκοπείται η έγκριση των θέσεων των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου για τις οποίες διεξάγεται υποχρεωτικά γραπτή εξέταση και τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν με την προϋπόθεση ότι έχουν πετύχει στην εν λόγω εξέταση.

Ειδικότερα, το άρθρο 2 της υπό αναφορά νομοθεσίας προβλέπει την κατάθεση κάθε χρόνο στη Βουλή των Αντιπροσώπων και την έγκριση από αυτή:

1. Καταλόγου θέσεων πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής για τις οποίες ως βασικό προσόν απαιτείται απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για τις οποίες διεξάγεται υποχρεωτικά γραπτή εξέταση, σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία.

2. Καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία με την ίδια μισθοδοσία για τις οποίες η γραπτή εξέταση διεξάγεται από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, με βάση τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Κατά την εξέταση του υπό αναφορά καταλόγου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως είχε την ευκαιρία να μελετήσει επιπρόσθετα ενημερωτικούς καταλόγους που κατατέθηκαν στη Βουλή για άλλες θέσεις οι οποίες εμπίπτουν στις ίδιες κατηγορίες μισθοδοσίας, αλλά κρίνεται είτε ότι δε χρειάζεται γι’ αυτές η διεξαγωγή γραπτής εξέτασης, επειδή οι υποψήφιοι είναι απόφοιτοι σχολών τις οποίες λειτουργεί το κράτος με σκοπό τη στελέχωση συγκεκριμένων υπηρεσιών, είτε ότι για διάφορους λόγους δεν μπορεί να διεξαχθεί γραπτή εξέταση, όπως, για παράδειγμα, επειδή οι θέσεις τελούν υπό κατάργηση μετά την κένωσή τους, γι’ αυτό και στο σχετικό προϋπολογισμό είναι σημειωμένες με διπλό σταυρό.

Επισημαίνεται ότι ο υπό έγκριση κατάλογος παρουσιάζεται διαφοροποιημένος σε σχέση με τον κατάλογο που κατατέθηκε για τον ίδιο σκοπό το 2001. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, οι διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται είτε στην ύπαρξη ειδικής νομοθεσίας που διέπει ορισμένες θέσεις είτε στη μεταφορά ορισμένων θέσεων από έναν κατάλογο σε άλλο για πρακτικούς κυρίως λόγους με απώτερο στόχο την καλύτερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, στο στάδιο της μελέτης του καταλόγου η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη για περαιτέρω διαφοροποιήσεις για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω. Με τις πρόσθετες αυτές διαφοροποιήσεις συμφώνησαν τελικά και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Τέλος επισημαίνεται ότι, όσον αφορά τις θέσεις οι οποίες έχουν μεταφερθεί από έναν κατάλογο σε άλλο, ώστε η γραπτή εξέταση γι’ αυτές να διεξαχθεί από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, με βάση τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, καθώς και τις θέσεις οι οποίες, για τους πρακτικούς κυρίως λόγους που αναλύθηκαν στην επιτροπή, αφαιρέθηκαν και από τους δύο καταλόγους, ώστε να υπαχθούν εξ ολοκλήρου στις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, η επιτροπή αναμένει ότι, κατά την πλήρωσή τους με βάση τις πιο ευέλικτες διαδικασίες της υπό αναφορά νομοθεσίας, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε, ανεξάρτητα από το ποια διαδικασία θα τηρηθεί, να προσληφθούν αξιοκρατικά οι πιο κατάλληλοι υποψήφιοι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, υπό το φως των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του υπό αναφορά καταλόγου αποβλέπει στην καλύτερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και στην ουσία στην όσο το δυνατό πιο αξιοκρατική επιλογή των υποψηφίων, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή του, όπως αυτός έχει τελικά διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, γι’ αυτό και επισυνάπτει σχετικό σχέδιο απόφασης για την κατά νόμο έγκρισή του.

2 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων