Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται 1. «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Όργανα του Πανεπιστημίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002» και 2. «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Όργανα του Πανεπιστημίου) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, πρόεδρος  

Γιάννος Λαμάρης

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Σοφοκλής Φυττής

Ιωνάς Νικολάου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Θάσος Μιχαηλίδης

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Μαΐου και στις 5 Ιουνίου 2002. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ένωσης του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του πανεπιστημίου.

Οι υπό αναφορά κανονισμοί εκδίδονται με βάση το άρθρο 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου.

Με τους πρώτους κανονισμούς σκοπείται η ρύθμιση της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων του κοσμήτορα και του αναπληρωτή κοσμήτορα σε περίπτωση που αυτές κενωθούν.

Με τους δεύτερους κανονισμούς σκοπείται ο καθορισμός ειδικής πλειοψηφίας για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων από το συμβούλιο τμήματος. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία αυτή θα απαιτείται στις περιπτώσεις που η απόφαση θα αφορά τον προσδιορισμό του γνωστικού αντικειμένου και της βαθμίδας στην οποία θα προκηρύσσονται νέες θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών εκλογής ή ανέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα κατέθεσαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου, η προτεινόμενη ειδική πλειοψηφία για αποφάσεις του συμβουλίου τμήματος κρίθηκε αναγκαία, ώστε το ακαδημαϊκό προσωπικό με την πολύ καλή γνώση και την πείρα που έχει σε ακαδημαϊκά θέματα να έχει βαρύνουσα άποψη σε αυτά.

Αναφορικά με την πιο πάνω πρόνοια, η επιτροπή επισήμανε ότι απαιτείται να αναδιατυπωθεί, ώστε να διασαφηνιστεί ότι, στις περιπτώσεις όπου θα απαιτείται η εν λόγω ειδική πλειοψηφία, δε θα πρόκειται για δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες με διαφορετική πλειοψηφία η καθεμιά.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και, αφού επέφερε σε αυτούς τις αναγκαίες, βάσει των πιο πάνω, τροποποιήσεις και ενοποίησε τα δύο κείμενα, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

1η Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων