Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002» και της πρότασης νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Αντώνης Καράς, πρόεδρος    Κυριάκος Τυρίμος
Ελένη Θεοχάρους Θάσος Μιχαηλίδης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μάριος Ματσάκης
Δώρος Θεοδώρου Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε από τον κ. Τάσσο Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, και το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αρκετές συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου του 2002. Στα πλαίσια της μελέτης των σχεδίων νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στις συνεδριάσεις ο Υπουργός Υγείας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των δύο σχεδίων νόμου είναι η τροποποίηση του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου. Ειδικότερα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι αφενός να διαγραφεί η πρόνοια με βάση την οποία απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής για το διορισμό του προέδρου του συμβουλίου του Γενικού Συστήματος Υγείας και αφετέρου να παραταθεί η χρονική περίοδος εντός της οποίας πρέπει να διοριστούν ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου.

Με την πρόταση νόμου σκοπείται:

1. η αφαίρεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από τον πρόεδρο και η ανάθεσή τους στο γενικό διευθυντή του οργανισμού,

2. ο καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης του προέδρου και μελών του συμβουλίου του οργανισμού,

3. ο καθορισμός της χρονικής περιόδου δεκαπέντε μηνών εντός της οποίας το Υπουργικό Συμβούλιο θα διορίσει τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου, το οποίο ακολούθως εντός τριών μηνών πρέπει να διορίσει το γενικό διευθυντή του οργανισμού.

Στο στάδιο της μελέτης των εν λόγω σχεδίων νόμου η κυβέρνηση κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής νέο κείμενο νομοσχεδίου στη βάση της φιλοσοφίας της πρότασης νόμου και πανομοιότυπο με αυτή, με εξαίρεση την προσθήκη πρόνοιας με βάση την οποία θα εφαρμόζεται για το γενικό διευθυντή του οργανισμού η νομοθεσία για το διορισμό γενικών διευθυντών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νομοθετημάτων, έχει ενοποιήσει τα δύο κείμενα και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του ενοποιημένου σχεδίου νόμου, με τον τίτλο «Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002».

1η Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων