Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος  

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Άριστος Χρυσοστόμου

Πρόδρομος Προδρόμου

Γιώργος Λιλλήκας

Μαρία Κυριακού

Σταύρος Ευαγόρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Μάρκο Κυπριανού, σκοπείται η τροποποίηση της νομοθεσίας για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή ορισμένων διατάξεών της και κατ’ επέκταση το έργο της επιτροπής.

Ειδικότερα, στην υπό αναφορά πρόταση νόμου περιλαμβάνονται πρόνοιες με τις οποίες παρέχονται στους λειτουργούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα ίδια δικαιώματα που έχουν και οι δημόσιοι λειτουργοί κατά τη συλλογή πληροφοριών και τη διεξαγωγή ερευνών και κατά τρόπο που να μην παρεμποδίζεται το έργο τους από το απόρρητο που προβλέπεται στον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο. Προβλέπεται επίσης η παροχή δυνατότητας στην επιτροπή να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα σε διευθυντές και αξιωματούχους εταιρειών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιαδήποτε παράβαση οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί ως θέμα αρχής τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου και λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε σχέση με τις πρόνοιες για άρση του τραπεζικού απορρήτου ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Οι βουλευτές μέλη της επιτροπής κ. Γιώργος Λιλλήκας και Πρόδρομος Προδρόμου, ενώ υιοθετούν τους σκοπούς της υπό αναφορά πρότασης νόμου και τάσσονται υπέρ της ψήφισής της σε νόμο, εισηγούνται την περαιτέρω τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, κατά τρόπο που να αρθεί γενικά το επαγγελματικό απόρρητο και να παρασχεθεί ευρεία εξουσία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ώστε να εισέρχεται σε γραφεία και επαγγελματικούς χώρους και να ελέγχει αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς και άλλα έγγραφα. Για το λόγο αυτό προτίθενται να καταθέσουν σχετική τροπολογία κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

22 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων