Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος  

Άντρος Κυπριανού

Δημήτρης Συλλούρης

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Τάκης Χατζηγεωργίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου 2002.

Με τους κανονισμούς αυτούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 8 του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών κανονισμών, ώστε να παρέχεται η ευχέρεια στο Υπουργικό Συμβούλιο να παρατείνει την περίοδο παραμονής υπαλλήλου στο εξωτερικό, όταν τούτο επιβάλλεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, με βάση τις πρόνοιες των ίδιων των κανονισμών, η παράταση που μπορεί να δοθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα χρόνο και δεν καθίσταται εκτελεστή, εκτός αν προηγουμένως εγκριθεί με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σημειώνεται επίσης ότι η ισχύς των κανονισμών διαρκεί δύο χρόνια από τη δημοσίευσή τους. Ανάλογοι κανονισμοί έχουν εγκριθεί από τη Βουλή και στο παρελθόν έπειτα από τροποποίηση που επέφερε η Βουλή στην αρχική κυβερνητική πρόταση, ώστε να τεθούν αυστηρές προϋποθέσεις στον τρόπο άσκησης της διακριτικής ευχέρειας για παράταση της παραμονής υπαλλήλου στο εξωτερικό, οι οποίες και επαναλαμβάνονται στο κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

18 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων