Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος   

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Κίκης Γιάγκου

Σοφοκλής Φυττής

Γιάννος Λαμάρης

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Ντίνος Μιχαηλίδης

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Γιώργος Περδίκης

Νίκος Τορναρίτης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 27 Μαΐου και 8 Ιουλίου 2002. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 20 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των ισχυόντων περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών, έτσι ώστε:

  1. Πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με την πρόνοια των βασικών κανονισμών με βάση την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει διαμονή σε αλλοδαπό θα πρέπει να πληροφορεί το λειτουργό καταγραφής εντός σαράντα οκτώ ωρών για το όνομα του εν λόγω αλλοδαπού θα είναι ένοχο αδικήματος και θα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £500,
  2. Να αυξηθεί το ελάχιστο ποσό του ετήσιου εισοδήματος που πρέπει να λαμβάνει πρόσωπο που αποτείνεται για εξασφάλιση άδειας μόνιμης διαμονής,
  3. Να αυξηθούν τα ισχύοντα τέλη και να επιβληθούν νέα τέλη στις περιπτώσεις έκδοσης άδειας απασχόλησης αλλοδαπών, καθώς και στις περιπτώσεις παράτασης άδειας απασχόλησης αλλοδαπών ως οικιακών βοηθών, φροντιστών ή νοσοκόμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, η πρώτη πιο πάνω προτεινόμενη τροποποίηση στοχεύει στη διευκόλυνση του εντοπισμού αλλοδαπών που διαμένουν παράνομα στη Δημοκρατία. Αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση που αφορά την αύξηση του ποσού του ετήσιου εισοδήματος των προσώπων που αποτείνονται για εξασφάλιση άδειας μόνιμης διαμονής, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αυτή κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου ότι το προβλεπόμενο στους ισχύοντες κανονισμούς εισόδημα δεν έχει αναπροσαρμοστεί από το έτος 1988. Για τον καθορισμό του προτεινόμενου εισοδήματος λήφθηκε υπόψη η αύξηση του τιμαριθμικού δείκτη από το έτος 1988 μέχρι το 1999, που ήταν της τάξης του 47%. Όσον αφορά τις αναθεωρήσεις των ισχυόντων τελών, αυτές κρίθηκαν αναγκαίες, λόγω του ότι τα πλείστα από αυτά καθορίστηκαν από το έτος 1989.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, η επιτροπή, υπό το φως των επιφυλάξεών της αναφορικά με την έκταση της εφαρμογής της πρώτης πιο πάνω προτεινόμενης τροποποίησης, αποφάσισε η πρόνοια αυτή να παραμείνει σε εκκρεμότητα για περαιτέρω μελέτη σε μεταγενέστερο στάδιο και να προωθηθεί για έγκριση, στο παρόν στάδιο, το υπόλοιπο μέρος των υπό συζήτηση κανονισμών. Περαιτέρω, η επιτροπή αποφάσισε να μειώσει τα προτεινόμενα νέα τέλη που αφορούν την παράταση άδειας απασχόλησης οικιακού βοηθού, φροντιστή ή νοσοκόμου, για περίοδο από τέσσερα μέχρι έξι χρόνια, από £150 σε £100 και, για περίοδο πέραν των έξι χρόνων, από £300 σε £150, γιατί έκρινε ότι τα προτεινόμενα τέλη είναι πολύ ψηλά.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των κανονισμών με βάση τα πιο πάνω και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία να επισπεύσει την ολοκλήρωση της αναθεώρησης της ισχύουσας περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως νομοθεσίας, ώστε αυτή να κατατεθεί το συντομότερο δυνατό στη Βουλή.

9 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων