Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος   Νίκος Κλεάνθους, εκπροσωπώντας τον κ. Τάσσο Παπαδόπουλο
Σταύρος Ευαγόρου Σωτηρούλα Χαραλάμπους
Πρόδρομος Προδρόμου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μεγάλο αριθμό συνεδριών της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 22 Απριλίου μέχρι 8 Ιουλίου 2002. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών και ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, ενώ στις επόμενες συνεδρίες κλήθηκαν και παρευρέθηκαν όλοι οι υπουργοί και ανεξάρτητοι αξιωματούχοι οι οποίοι προΐστανται των υπουργείων, τμημάτων και υπηρεσιών που με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο δημιουργούνται νέες θέσεις.

Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί στη Βουλή, ήταν η έγκριση πληρωμής από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ποσού ύψους £8.219.283 και η διάθεσή του για την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για τη δημιουργία νέων θέσεων σε διάφορα υπουργεία και/ή τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις απορρέουν:

  1. από προηγούμενες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (δημιουργία ενενήντα θέσεων),
  2. από συμφωνίες συλλογικών οργάνων στα πλαίσια της ΜΕΠ, ΜΕΠΕΥ (δημιουργία εκατόν ενενήντα τριών θέσεων),
  3. από υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εναρμονισιακή προσπάθεια της Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο (δημιουργία τετρακοσίων θέσεων),
  4. από την ανάγκη ενίσχυσης ή/και επέκτασης υπηρεσιών και την εφαρμογή προνοιών ισχύουσας νομοθεσίας (δημιουργία επτακοσίων εξήντα οκτώ θέσεων).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μεγάλος αριθμός θέσεων δημιουργείται στους τομείς υγείας και παιδείας.

Ειδικότερα, στον τομέα της υγείας δημιουργούνται τριακόσιες ογδόντα πέντε θέσεις για την κάλυψη υφιστάμενων αναγκών και επέκταση υπηρεσιών, ενώ στον τομέα της παιδείας δημιουργούνται τριακόσιες σαράντα θέσεις για προώθηση καινοτομιών (αναθεώρηση ωρολογίου προγράμματος), για εφαρμογή προνοιών της νομοθεσίας για την ειδική εκπαίδευση, καθώς και για την υλοποίηση συμφωνιών στα πλαίσια της ΜΕΠΕΥ. Δημιουργούνται επίσης θέσεις στα σώματα ασφαλείας για κάλυψη αναγκών αέρος και θαλάσσης, ενώ ενισχύονται αισθητά οι τομείς της γεωργίας, του εμπορίου και της εργασίας, ώστε οι υπηρεσίες τους να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Τέλος, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο το Γενικό Λογιστήριο ανεξαρτητοποιείται από τη διοικητική δομή του Υπουργείου Οικονομικών, ανάγκη που προέκυψε ύστερα και από την έγκριση σχετικών κανονισμών.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή αποφάσισε, λόγω του μακρού χρονικού διαστήματος που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της μελέτης του, να διαχωρίσει το μέρος εκείνο των προτεινόμενων ρυθμίσεων που αφορούσε την εκπαίδευση και που αποτελούσε προϊόν συλλογικής σύμβασης που είχε επιτευχθεί σε προηγούμενο χρονικό διάστημα, μέρος της οποίας είχε στο μεταξύ υλοποιηθεί με την ψήφιση προηγούμενου σχετικού νομοσχεδίου.

Ύστερα από την ψήφιση σε νόμο, στις 25 Απριλίου 2002, του μέρους εκείνου του νομοσχεδίου που αφορά την παιδεία, που συνεπαγόταν δαπάνη ύψους £2.629.677, η επιτροπή προχώρησε σε διεξοδική μελέτη του εναπομείναντος μέρους, ζητώντας την κατάθεση ενώπιόν της σωρείας συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν τις υφιστάμενες κενές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, τις θέσεις εκείνες για τις οποίες επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της επίσημης κυβερνητικής πλευράς και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τις θέσεις που προτείνονται ως αποτέλεσμα της εναρμονισιακής προσπάθειας της Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο, τις θέσεις που κρίνονται αναγκαίες για την ενίσχυση ή/και επέκταση υπηρεσιών και την εφαρμογή διάφορων νομοθεσιών κ.ά.

Προχωρώντας στη μελέτη του υπό αναφορά νομοσχεδίου και όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, η επιτροπή αποφάσισε στο παρόν στάδιο να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση για δημιουργία εκείνων μόνο των θέσεων που αφορούν τους τομείς της παιδείας, της υγείας και κοινωνικής ευημερίας και ασφάλισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της προστασίας του ανταγωνισμού, των θέσεων που προτείνονται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και σε όλες τις ανεξάρτητες υπηρεσίες, αφήνοντας για ευθετότερο χρόνο τη μελέτη των υπόλοιπων προτεινόμενων θέσεων. Αποφάσισε επίσης να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση εκείνου του μέρους του υπό συζήτηση νομοσχεδίου που αφορά προτάσεις για κατάργηση θέσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, επισυνάπτοντας νέο κατάλληλα διαμορφωμένο κείμενο σχεδίου νόμου, σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, για τη διάθεση των απαραίτητων συμπληρωματικών πιστώσεων για τη δημιουργία των θέσεων που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 8) του 2002».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενώ τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, εισηγούνται επιπρόσθετα στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση και όλων εκείνων των προτεινόμενων νέων θέσεων οι οποίες αποτελούν προϊόν συμφωνίας μεταξύ της επίσημης κυβερνητικής πλευράς και των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υπουργεία-Ανεξάρτητες υπηρεσίες- Τμήματα Νέες θέσεις
Βουλή των Αντιπροσώπων: Δημιουργία τριάντα δύο νέων θέσεων σε όλα τα τμήματα.
Δικαστική Υπηρεσία: Δημιουργία έξι νέων θέσεων.
Νομική Υπηρεσία: Δημιουργία οκτώ νέων θέσεων Δημόσιου Κατηγόρου Αστυνομίας και δέκα νέων θέσεων οι οποίες θα καλύψουν ανάγκες της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκά- λυψης (ΜΟΚΑΣ).
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως: Δημιουργία μιας νέας θέσης.
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού: Δημιουργία τεσσάρων νέων θέσεων.
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος: Δημιουργία οκτώ νέων θέσεων που προορίζονται για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: - Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων: - Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας: Δημιουργία εξήντα πέντε νέων θέσεων τόσο στην επιστημονική όσο και στην τεχνική πυραμίδα. Δημιουργία εξήντα οκτώ νέων θέσεων.
Υπουργείο Εσωτερικών: - Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας: Δημιουργία εξήντα επτά νέων θέσεων.
Υπουργείο Εξωτερικών: - Εξωτερικές Υπηρεσίες: Δημιουργία δύο νέων θέσεων Πρέσβη.
Γενικό Λογιστήριο: Δημιουργία δέκα νέων θέσεων.
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: - Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας: Δημιουργία δέκα νέων θέσεων.
Υπουργείο Υγείας: - Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας: - Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας: - Φαρμακευτικές Υπηρεσίες: Δημιουργία τριακόσιων εξήντα δύο νέων θέσεων Νοσηλευτικών Λειτουργών και αναβάθμιση διάφορων άλλων θέσεων. Δημιουργία πέντε νέων θέσεων. Δημιουργία δεκαοκτώ νέων θέσεων και μετονομασία διάφορων άλλων θέσεων.

9 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων