Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος  

Δημήτρης Συλλούρης

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ανδρέας Χρίστου

Χρίστος Κληρίδης

Ελένη Μαύρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Και οι τρεις πιο πάνω κανονισμοί, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 της βασικής νομοθεσίας για την υγεία των ζώων, στοχεύουν στην εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στο κεφάλαιο της γεωργίας.

Με τους πρώτους κανονισμούς σκοπείται η εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με τις κοινοτικές οδηγίες που αφορούν τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση ορισμένων νόσων των ψαριών. Ειδικότερα, με τους κανονισμούς αυτούς προτείνονται μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται για την καταπολέμηση των ασθενειών που καθορίζονται αναλυτικότερα στους δεύτερους κανονισμούς.

Με τους δεύτερους κανονισμούς καθορίζονται οι όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες και αποφάσεις. Επίσης καθορίζεται κατάλογος των ασθενειών και των ευαίσθητων ειδών για τα οποία θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα που προβλέπονται στους πρώτους κανονισμούς.

Με τους τρίτους κανονισμούς σκοπείται η υιοθέτηση των υγειονομικών όρων που διέπουν τις εμπορικές συναλλαγές νωπού κρέατος πουλερικών μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, με στόχο την παρεμπόδιση της μετάδοσης ασθενειών των πτηνών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  1. Οι περί της Υγείας των Ζώων (Μέτρα Καταπολέμησης Ορισμένων Ασθενειών των Ψαριών) Κανονισμοί του 2002.
  2. Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος που Διέπει τη Διάθεση στην Αγορά Ζώων και Προϊόντων Υδατοκαλλιέργειας) Κανονισμοί του 2002.
  3. Οι περί της Υγείας των Ζώων (Όροι Υγειονομικού Ελέγχου που Διέπουν το Εμπόριο Νωπών Κρεάτων Πουλερικών) Κανονισμοί του 2002.

9 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων