Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώρηση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση ’υλων Κινητών Αξιών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος  

Γιάννος Λαμάρης

Γιώργος Λιλλήκας

Πρόδρομος Προδρόμου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Με τους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 26 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των βασικών κανονισμών, έτσι που τα μέλη του ΧΑΚ να διατηρούν σε συνεχή βάση διαθέσιμο υπόλοιπο ύψους μικρότερου των £50.000 σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό εκκαθάρισης, για σκοπούς εκκαθάρισης των συναλλαγών που καταρτίζονται με αντικείμενο άυλες κινητές αξίες που είναι καταχωρισμένες στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το Κεντρικό Μητρώο Αξιών άρχισε να λειτουργεί σταδιακά από τις 23 Ιουλίου 2001 και έχουν ήδη καταχωρισθεί σ’ αυτό περίπου πενήντα εφτά από τις εκατό πενήντα τρεις κινητές αξίες κατά εισηγμένη εταιρεία. Με τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Αξιών το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχει αναλάβει την ευθύνη της τήρησης των μητρώων των εισηγμένων εταιρειών και την καταχώρηση οποιασδήποτε μεταβολής γίνεται για κάθε εισηγμένη εταιρεία. Ταυτόχρονα έχει αναλάβει και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκκαθάριση και τελείωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης όλων των εισηγμένων αξιών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί η εξουσία στο συμβούλιο του χρηματιστηρίου να μειώνει το ποσό των £50.000 που είναι υποχρεωμένα τα μέλη να διατηρούν ως διαθέσιμο υπόλοιπο σε ειδικό λογαριασμό εκκαθάρισης. Τούτο κρίνεται αναγκαίο, αφού δεν έχουν καταχωρισθεί όλες οι αξίες στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, με αποτέλεσμα τα μέλη του χρηματιστηρίου να επιβαρύνονται με το πιο πάνω ποσό που αφορά την εκκαθάριση και τελείωση των συναλλαγών για τις άυλες αξίες, τη στιγμή που ένα μεγάλο μέρος των χρηματιστηριακών τους συναλλαγών αφορά κινητές αξίες που δεν έχουν καταχωρισθεί ακόμα στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, έτσι που η εν λόγω εξουσία να δοθεί στο συμβούλιο του ΧΑΚ για ορισμένη περίοδο και συγκεκριμένα από την ημέρα που θα τεθούν σε ισχύ οι προτεινόμενοι κανονισμοί, μέχρις ότου καταχωρισθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών όλες οι κινητές αξίες που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ.

9 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων