Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Δημόσιες Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος  

Δημήτρης Συλλούρης

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ανδρέας Χρίστου

Χρίστος Κληρίδης

Ελένη Μαύρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας που διέπει τον έλεγχο των δημόσιων ενισχύσεων με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο παρατείνεται για πέντε μήνες η προθεσμία που ο έφορος Δημόσιων Ενισχύσεων έχει για την αξιολόγηση και έκδοση αποφάσεων για τα υφιστάμενα προγράμματα και τις ατομικές ενισχύσεις. Επίσης τροποποιείται το σχετικό άρθρο που αφορά την υποβολή προς τον έφορο εκθέσεων από τις αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση των προγραμμάτων και των ατομικών δημόσιων ενισχύσεων, ώστε οι αρμόδιες αρχές να υποβάλλουν προς τον έφορο έκθεση πάνω σε ετήσια βάση εντός τριών μηνών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 της βασικής νομοθεσίας, σκοπείται ο καθορισμός λεπτομερειακών κριτηρίων για την έγκριση από τον έφορο Δημόσιων Ενισχύσεων ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων περιοχών. Οι περιφερειακές αυτές ενισχύσεις έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες χορηγούνται μέσω της πραγματοποίησης αρχικών επενδύσεων ή της δημιουργίας απασχόλησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όσο και των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

9 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων