Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2002»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, πρόεδρος  

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Γιώργος Βαρνάβα

Ιωνάς Νικολάου

Ανδρούλα Βασιλείου

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο πρόεδρος του συμβουλίου, ο αντιπρύτανης και ο διευθυντής του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπρόσωποι της Ένωσης Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου και των συντεχνιών του διοικητικού προσωπικού, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου Προγραμματισμού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2002 συμπληρωματικής πίστωσης και η διάθεσή της για την απασχόληση προσωπικού με συμβόλαια περιορισμένης χρονικής διάρκειας, τη δημιουργία νέων θέσεων, την αύξηση του ειδικού επιδόματος που καταβάλλεται σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και την καταβολή νέου ειδικού επιδόματος σε όσους εκλέγονται στις θέσεις πρύτανη και αντιπρύτανη. Ειδικότερα, η έγκριση του πιο πάνω κονδυλίου απαιτείται για τα ακόλουθα:

  1. Δημιουργία είκοσι πέντε νέων θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού.
  2. Δημιουργία τριών νέων θέσεων διοικητικού προσωπικού.
  3. Αύξηση από £5.000 σε £7.000 του ειδικού επιδόματος που καταβάλλεται με έγκριση του συμβουλίου του πανεπιστημίου σε όσους εκλέγονται στη θέση καθηγητή και αύξηση από £3.000 σε £4.000 σε όσους εκλέγονται στη θέση αναπληρωτή καθηγητή.
  4. Καταβολή ειδικού επιδόματος ύψους £3.000 σε όποιον εκλέγεται στη θέση του πρύτανη και ύψους £2.000 σε όσους εκλέγονται στη θέση αντιπρύτανη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους εκπροσώπους του πανεπιστημίου, κατά την άποψή τους, δικαιολογείται η καταβολή του ειδικού επιδόματος σε όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, αίτημα που υποβλήθηκε εκ μέρους του πανεπιστημίου, αλλά απορρίφθηκε από την κυβέρνηση, αφού αυτά, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα τους, ασκούν τα ίδια καθήκοντα. Η απόρριψη από την κυβέρνηση και το γεγονός ότι το ύψος των επιδομάτων που τελικά εγκρίθηκαν είναι πολύ πιο χαμηλό από αυτό που είχε ζητηθεί, όπως υποστήριξαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, συμβάλλουν στην από μισθολογική άποψη μείωση της ανταγωνιστικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η προσέλκυση ακαδημαϊκού προσωπικού εγνωσμένου κύρους από το εξωτερικό.

Οι εκπρόσωποι των συντεχνιών του διοικητικού προσωπικού που παρευρέθηκαν στην πιο πάνω συνεδρία υποστήριξαν ότι, ενώ η ανάπτυξη του πανεπιστημίου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα ήταν τεράστια, δεν υπήρξε ανάλογη αύξηση του αριθμού των θέσεων του διοικητικού προσωπικού, με αποτέλεσμα το εν λόγω προσωπικό να είναι αριθμητικά ανεπαρκές. Επιπρόσθετα, όπως υποστηρίχθηκε από τους ίδιους εκπροσώπους, η έλλειψη ευκαιριών ανέλιξης καθίσταται η αιτία αφενός για τη δυσφορία που επικρατεί ανάμεσα στο προσωπικό αυτό, ένα μέλος του οποίου ήδη παραιτήθηκε, και αφετέρου για τη μη επίδειξη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις θέσεις αυτές από άτομα προσοντούχα και κατάλληλα για τις ανάγκες του πανεπιστημίου.

Με τις πιο πάνω απόψεις, που υποστηρίχθηκαν σε σχέση με το διοικητικό προσωπικό, συμφώνησαν και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του πανεπιστημίου που παρευρέθηκαν στην επιτροπή. Οι εκπρόσωποι του Γραφείου Προγραμματισμού επισήμαναν αφενός ότι οι ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό δυνατό να καλύπτονται και με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση και αφετέρου ότι για σκοπούς ανέλιξης του προσωπικού αυτού απαιτείται η δημιουργία σωστής δομής. Συγκεκριμένα, επεξηγήθηκε στην επιτροπή ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στις θέσεις αυτές, γι’ αυτό και γίνεται προσπάθεια ομαδοποίησής τους. Η ομαδοποίηση αυτή γίνεται κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται και ομοιομορφία μεταξύ των εν λόγω θέσεων και αυτών της υπόλοιπης δημόσιας υπηρεσίας. Απώτερος στόχος της σκοπούμενης ομαδοποίησης είναι η δημιουργία σωστής δομής, μέσα από την οποία θα παρέχεται και η ευκαιρία ανέλιξης στο προσωπικό αυτό. Η όλη μελέτη μιας τέτοιας δομής έχει ήδη αρχίσει και εκτιμάται ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή δηλώνει ότι συμμερίζεται την κατ’ επανάληψη εκφρασθείσα άποψη του Πανεπιστημίου Κύπρου σύμφωνα με την οποία οι ανάγκες του πανεπιστημίου θα εξυπηρετούνταν καλύτερα, αν από την κυβέρνηση εγκρινόταν ένα κατ’ αποκοπή ποσό, αντί να καλύπτονται μέσω του προϋπολογισμού με τη σημερινή του μορφή. Παράλληλα, η επιτροπή αναμένει ότι σύντομα θα υποβληθεί από την κυβέρνηση ολοκληρωμένο σχέδιο δομής των θέσεων του διοικητικού προσωπικού του πανεπιστημίου.

9 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων