Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και Ταμείου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά - Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. Κύπρου) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος  

 

Νίκος Κλεάνθους

Δημήτρης Συλλούρης

Ανδρέας Χρίστου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ελένη Μαύρου

Χρίστος Κληρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και Ταμείου) για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και γενικότερα για τη βελτίωσή της.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες στο νομοσχέδιο τροποποιήσεις σκοπείται η θέσπιση του αναγκαίου νομικού πλαισίου, για να καταστεί δυνατή με δευτερογενή νομοθεσία η εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού που αφορά την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Παράλληλα, προτείνονται τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία σε σχέση με κενά και αδυναμίες της που εντοπίστηκαν από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο κατά την εφαρμογή της στον ένα χρόνο της λειτουργίας του.

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί, που εκδίδονται με βάση το νέο προτεινόμενο άρθρο 5Α στη βασική νομοθεσία, εισάγουν πρόνοιες για την εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού για τη δημιουργία του εθνικού φορέα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας Κύπρου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας αποτελεί έναν από τους δώδεκα ανεξάρτητους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που δημιουργήθηκαν για να ασχοληθούν ειδικώς με συγκεκριμένα θέματα, τα οποία επεκτείνονται από τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και το περιβάλλον μέχρι την καταπολέμηση του ρατσισμού και των ναρκωτικών. Βασικός κοινός στόχος των οργανισμών αυτών είναι η αποκέντρωση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε επιμέρους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας έχει ειδικότερα ως αποστολή του τη συλλογή και παροχή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στα κράτη μέλη αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πληροφοριών στατιστικής ενημέρωσης και τεχνικής φύσεως για το φαινόμενο των ναρκωτικών και της τοξικομανίας, καθώς και για τις συνέπειές του.

Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου και των κανονισμών την επιτροπή προβλημάτισε ιδιαίτερα η πρόνοια με την οποία προβλέπεται η επιβολή ποινών στα πρόσωπα τα οποία παραβαίνουν τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας που αναφέρονται στην υποχρέωση να πληροφορήσουν και/ή να έχουν την έγκριση του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για τις ενέργειές τους ενάντια στα ναρκωτικά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόνοια για την επιβολή ποινών είχε προταθεί στο παρελθόν ως μέρος της βασικής νομοθεσίας και είχε απαλειφθεί με εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας που μελέτησε το αρχικό κείμενο της βασικής νομοθεσίας το 2000.

Οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας και της Νομικής Υπηρεσίας υποστήριξαν την άποψη ότι οι προτεινόμενες ποινές είναι απαραίτητες, για να ολοκληρωθεί η βασική νομοθεσία, στην οποία ήδη προβλέπονται τα συγκεκριμένα αδικήματα.

Έπειτα από αρκετό προβληματισμό η επιτροπή, έχοντας την άποψη ότι τα αδικήματα και οι ποινές δεν μπορεί να είναι όμοια και ισοπεδωτικά για όλες τις περιπτώσεις, γιατί κινδυνεύουν να αποθαρρύνουν την εθελοντική πρωτοβουλία στον τομέα της πρόληψης, θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να επανέλθει στη Βουλή με συγκεκριμένες προτάσεις της για τα ακόλουθα θέματα:

  1. Θα πρέπει να επανεξετάσει το θέμα των ποινικών κυρώσεων και παράλληλα να προτείνει άλλους τρόπους συμμόρφωσης με την εθνική πολιτική στον τομέα της πρόληψης στα πλαίσια της αντιναρκωτικής εθνικής στρατηγικής. Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές πρόνοιες, ώστε πριν από το στάδιο των ποινικών κυρώσεων να μεσολαβεί ένα ενδιάμεσο στάδιο συνεννόησης και συμμόρφωσης με την αντιναρκωτική εθνική στρατηγική.
  2. Οι εσωτερικοί κανονισμοί, που μετά από την τροποποίηση που εισηγείται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα μετατραπούν σε κανονισμούς που θα κατατίθενται στη Βουλή, θα πρέπει να ρυθμίζουν το όλο θέμα και να εμπλέκουν την εθελοντική πρωτοβουλία κατά τρόπο που να συμβαδίζει με την εθνική στρατηγική.

Παράλληλα, η επιτροπή κάλεσε την εκτελεστική εξουσία να μελετήσει ορισμένα ερμηνευτικά θέματα που επισημάνθηκαν στα πλαίσια της συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου και να επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με αυτά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε τη δέσμευση των αρμοδίων για τα πιο πάνω, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του νομοσχεδίου και την έγκριση των κανονισμών, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί το νομοσχέδιο, ώστε οι εσωτερικοί κανονισμοί που προβλέπονταν αρχικά σ’ αυτό να μετατραπούν σε κανονισμούς που θα εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

9 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων