Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος    

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Κίκης Γιάγκου

Σοφοκλής Φυττής

Γιάννος Λαμάρης

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Ντίνος Μιχαηλίδης

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Γιώργος Περδίκης

Νίκος Τορναρίτης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 26 Νοεμβρίου 2001 μέχρι και τις 8 Ιουλίου 2002. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων και της ΠΟΒΕΚ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, ώστε οι διατάξεις του να παρέχουν σε ενοικιαστές κατοικιών που ανήκουν στην κυβέρνηση την ίδια προστασία που παρέχεται σε ενοικιαστές κατοικιών που ανήκουν σε ιδιώτες.

Σύμφωνα με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Λάρκος εναντίον Κύπρου. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Εισαγγελέας δήλωσε πως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε στην εν λόγω υπόθεση ότι η διάκριση στον περί Ενοικιοστασίου Νόμο μεταξύ ενοικιαστών κατοικιών που ανήκουν σε ιδιώτες και ενοικιαστών κατοικιών που ανήκουν στην κυβέρνηση παραβιάζει τις πρόνοιες του άρθρου 14, σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 8, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών, η οποία κυρώθηκε με νόμο (Νόμος αρ. 39 του 1962).

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσαν πως παράλληλα με την πιο πάνω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαίο να εισαχθεί ως νέος λόγος για την ανάκτηση από την κυβέρνηση της κατοχής κατοικιών που της ανήκουν και τις οποίες ενοικιάζει σε πρόσωπα που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ή κατέχουν ορισμένο αξίωμα ή ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια που καθορίζονται με νόμο ή με κανονισμούς η παύση της κατοχής της εν λόγω ιδιότητας ή του αξιώματος ή της ικανοποίησης των εν λόγω κριτηρίων.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ και του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου. Παράλληλα οι τελευταίοι δήλωσαν πως λόγω της μεγάλης προσφοράς οικιστικής στέγης δε συντρέχει λόγος να εξακολουθεί να ισχύει ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος.

Σημειώνεται ότι, πριν κατατεθεί το υπό αναφορά νομοσχέδιο στη Βουλή, η επιτροπή είχε αρχίσει τη μελέτη πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Ανδρέα Χρίστου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή του περί Ενοικιοστασίου Νόμου επεκτείνεται σε όλα τα ακίνητα (κατοικίες και καταστήματα) που ανήκουν στην κυβέρνηση. Λόγω όμως διάφορων επιφυλάξεων που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αναφορικά με την εφαρμογή του περί Ενοικιοστασίου Νόμου στα καταστήματα που ανήκουν στην κυβέρνηση, καθώς και της ανάγκης που οι ίδιοι επεσήμαναν για τη διεξαγωγή έρευνας ώστε να διακριβωθεί ποια καταστήματα επηρεάζονται, η επιτροπή αποφάσισε να μην προωθήσει στο παρόν στάδιο για ψήφιση τη σχετική πρόνοια της πρότασης νόμου, ώστε να της παρασχεθεί η δυνατότητα για ενδελεχέστερη μελέτη του θέματος αυτού σε ευθετότερο χρόνο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, υπό το φως των πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002».

9 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων