Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος  
Στάυρος Ευαγόρου Νίκος Κλεάνθους, εκπροσωπώντας τον κ. Τάσσο Παπαδόπουλο
Πρόδρομος Προδρόμου Σωτηρούλα Χαραλάμπους
Μαρία Κυριακού Ρίκκος Ερωτοκρίτου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιουνίου και στις 3 και 8 Ιουλίου 2002. Στο στάδιο μελέτης της υπό αναφορά πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του ΣΥΔΕΚ και του ΠΑΣΕΧΑ.

Σκοπός της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Νίκο Κλεάνθους εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι η θέσπιση ειδικής νομοθεσίας που θα προνοεί και θα ρυθμίζει τον τρόπο επιστροφής χρημάτων που καταβλήθηκαν από επενδυτές για την εξασφάλιση τίτλων εταιρειών που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό αναφορά πρόταση νόμου η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για λόγους πρώτιστα φυσικής δικαιοσύνης σε σχέση με πρόσωπα που κατέβαλαν σε εταιρείες χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα με την προοπτική ή και με παραστάσεις εισαγωγής τίτλων τους στο ΧΑΚ. Οι επενδυτές που κατέβαλαν σε εταιρείες τέτοια χρηματικά ποσά δεν είναι σε θέση να τα εκμεταλλευτούν, ενώ συνάμα έχει παρέλθει κάθε εύλογο χρονικό διάστημα για την έγκριση εισαγωγής των τίτλων των εταιρειών αυτών στο ΧΑΚ.

Στο στάδιο της μελέτης της υπό αναφορά πρότασης νόμου ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κατέθεσε στην επιτροπή τις γραπτές θέσεις του σε σχέση με τους σκοπούς της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας τάχθηκε υπέρ της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο, έτσι που να δημιουργηθεί το αναγκαίο νομικό υπόβαθρο για εκείνους τους επενδυτές που το επιθυμούν να ζητήσουν την επιστροφή των χρηματικών ποσών που κατέβαλαν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ, ποσό συνολικού ύψους £108.000.000 αντλήθηκε από 14 εταιρείες πριν από τις 7 Απριλίου 2000 (ο αριθμός των εταιρειών αυτών ανέρχετο σε 15, μία όμως εταιρεία έχει αποσύρει την αίτησή της). Επιπρόσθετα ποσό συνολικού ύψους £140.000.000 αντλήθηκε από τις υπόλοιπες εταιρείες, των οποίων η αίτηση για εισαγωγή τίτλων στο ΧΑΚ επίσης εκκρεμεί μετά από τις 7 Απριλίου 2000. Αναφέρθηκε επίσης ότι το Συμβούλιο του ΧΑΚ έχει ήδη εγκρίνει έξι αιτήσεις, οι οποίες έχουν αποσταλεί από το ΧΑΚ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναγκαία διά νόμου τελική έγκριση ή απόρριψη.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΧΑΚ για εταιρείες που άντλησαν τα κεφάλαιά τους πριν από τις 7 Απριλίου 2002, καθώς επίσης για εταιρείες που αφορούν τοποθετήσεις ήδη εκδομένων τίτλων στο ΧΑΚ και που συνολικά ανέρχονται σε 19, καθορίσθηκε ότι η διεκπεραίωση της εξέτασης των αιτήσεων των εταιρειών αυτών θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2002.

Η επιτροπή υιοθετώντας ως θέμα αρχής τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου προχώρησε με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας σε επαναδιατύπωση του αρχικού κειμένου της, έτσι που να καλυφθούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις, οι οποίες γεννούν σε επενδυτές το δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλαν με την προοπτική απόκτησης τίτλων εισηγμένων στο ΧΑΚ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επισυνάπτοντας νέο κατάλληλα διαμορφωμένο κείμενο σχεδίου νόμου, κατά πλειοψηφία των μελών της-βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Επιστροφής Χρημάτων σε Επενδυτές Νόμος του 2002».

Τα μέλη της επιτροπής-βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

8 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων