Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Αναστολής του Χρόνου Παραγραφής (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2001» και «Ο περί Παραγραφής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος

Κώστας Παπακώστας

Ιωνάς Νικολάου

Άγις Αγαπίου

Μαρία Κυριακού

Νίκος Κλεάνθους

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Μάρκος Κυπριανού

Αριστοφάνης Γεωργίου

Χρίστος Κληρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε μαζί και τα δύο νομοσχέδια σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από το Νοέμβριο του 2001 μέχρι και το Μάιο του 2002. Στα πλαίσια της εξέτασης των νομοσχεδίων αυτών κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο Επίτροπος Νομοθεσίας, καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι να αρθεί η αναστολή της παραγραφής των αξιώσεων που δεν έχουν παραγραφεί, με βάση τον περί Παραγραφής (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 1990, αφού είναι δύσκολη η ανεύρεση και διατήρηση αποδεικτικών μέσων για τις αξιώσεις αυτές με εξαίρεση τις αξιώσεις για ακίνητη ή κινητή ιδιοκτησία που βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι ο καθορισμός του χρόνου παραγραφής σε τρία, έξι και δώδεκα χρόνια με εξαίρεση τη βακουφική περιουσία για την οποία ο χρόνος παραγραφής διατηρείται στα τριάντα έξι χρόνια.

Ειδικότερα, καθορίζεται γενικός χρόνος παραγραφής τριών χρόνων, ειδικός χρόνος παραγραφής έξι χρόνων για αξιώσεις που αφορούν τραπεζικά χρέη, οφειλές από συναλλαγματικές, γραμμάτια, δικαστικές αποφάσεις κ.ά. και χρόνος παραγραφής δώδεκα χρόνων για αξιώσεις που αφορούν κληρονομιές και βακουφική περιουσία.

Όπως είναι γνωστό, ο περί Παραγραφής Νόμος, Κεφ. 15, καθώς και άλλοι ειδικοί νόμοι, καθορίζουν διάφορους χρόνους παραγραφής των αγώγιμων δικαιωμάτων. Η ισχύς όμως του πιο πάνω νόμου ανεστάλη το 1964 λόγω των διακοινοτικών ταραχών του 1963 και της τουρκικής εισβολής του 1974, με βάση τους περί Αναστολής της Παραγραφής Νόμους του 1964, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν το 1982. Το 1990 ο περί Παραγραφής (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος τερμάτισε την αναστολή της παραγραφής ορισμένων αξιώσεων για πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα πριν από την 31η Οκτωβρίου 1984.

Στα πλαίσια της εξέτασης των δύο πιο πάνω νομοσχεδίων, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου τόνισε την ανάγκη ισχύος της παραγραφής αλλά με τέτοιο τρόπο, που να διευκολύνει την άσκηση από τον πολίτη των δικαιωμάτων του. Επιπλέον εισηγήθηκε τη θέσπιση ενιαίας νομοθεσίας για όλες τις περιπτώσεις παραγραφής, καθώς και τον καθορισμό μεταβατικής περιόδου, όσον αφορά την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, ώστε να υποβοηθηθεί το κοινό και οι δικηγόροι.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου εισηγήθηκαν την επαναφορά της παραγραφής των αξιώσεων, ώστε να διευκολύνεται η έγκαιρη απόδειξή τους, αλλά εισηγήθηκαν οι νέες ρυθμίσεις να αρχίσουν να ισχύουν ένα χρόνο μετά την έγκρισή τους από τη Βουλή.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, απαντώντας με επιστολή του, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2002, σε σχετική επιστολή της επιτροπής, δεν εξέφρασε οποιεσδήποτε απόψεις για τα υπό αναφορά νομοσχέδια, γιατί θεωρεί ότι τα θέματα αυτά δεν ανήκουν στη σφαίρα της αρμοδιότητάς του αλλά στη σφαίρα της άσκησης των αστικών δικαιωμάτων του πολίτη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ύστερα από έντονο προβληματισμό υιοθέτησε ομόφωνα τις ακόλουθες θέσεις αρχής:

1. Η παραγραφή ορισμένων αξιώσεων είναι απαραίτητη.

2. Είναι αναγκαίο να καθοριστεί μεταβατική περίοδος, όσον αφορά την έναρξη της ισχύος της παραγραφής των αξιώσεων.

3. Είναι σκόπιμο να καθοριστούν δύο ή τρεις κατηγορίες αξιώσεων για σκοπούς παραγραφής ή και οι ισχύοντες χρόνοι παραγραφής να παραμείνουν ως έχουν.

4. Είναι απαραίτητο να δοθεί στο δικαστήριο η διακριτική ευχέρεια σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ειδικούς λόγους να επεκτείνει το χρόνο διεκδίκησης του δικαιώματος της παραγραφής, όπως ισχύει στην Αγγλία.

5. Θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι ρυθμίσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του περί Ανακουφίσεως Οφειλετών Νόμου (Νόμος Αρ. 24 του 1979), όσον αφορά τα προπολεμικά χρέη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί έτσι που:

1. Η παραγραφή να αρχίσει να ισχύει σε τρία χρόνια και συγκεκριμένα την 1η Ιουνίου 2005.

2. Οι ισχύοντες χρόνοι παραγραφής για τις διάφορες κατηγορίες αξιώσεων να παραμείνουν ως έχουν.

3. Σύμφωνα με πρόνοια που έχει προστεθεί στο πρώτο νομοσχέδιο κατόπιν εισήγησης του μέλους της επιτροπής κ. Αριστοφάνη Γεωργίου η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, για τα προπολεμικά χρέη μεταξύ ιδιωτών να εξακολουθήσει να ισχύει η παραγραφή, δεδομένου ότι τα αποδεικτικά στοιχεία για τα χρέη αυτά βρίσκονται στα κατεχόμενα.

4. Να δοθεί στο δικαστήριο η δυνατότητα, αφού λάβει υπόψη τους λόγους της μη έγκαιρης καταχώρισης της αγωγής, όπως και άλλους παράγοντες, να μην εφαρμόζει την παραγραφή για αξίωση αποζημιώσεως σε περίπτωση πρόκλησης σωματικής βλάβης ή θανάτου ένεκα αστικού αδικήματος.

28 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων